มีการจัดประชุม อบรม สัมมนา และการบรรยายพิเศษภายในงานเกษตรภาคใต้ ทั้งที่เป็นการจัดโดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
   
    
   
 
วัน
หัวข้อ
สถานที่
หน่วยงานที่จัด
ผู้ประสานงาน/โทรศัพท์
15 ส.ค.52
สัมมนา “ภูมิปัญญาพืชผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมือง : วนเกษตรและพันธุกรรมพืชพื้นบ้านกับการพึ่งตนเองของชุมชน”
ห้อง 102 อาคาร 1
โครงการการศึกษาและใช้ประโยชน์
ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้
ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศรี โทร.074 286181
เสวนาการวาดภาพ
ห้อง 164 อาคาร 2
ฝ่ายประกวด วาดภาพ
ผศ.เสมอใจ ชื่นจิตต์
โทร.074 28 6105
16 ส.ค.52
ฝึกอบรม การจัดการโคนม การป้องกันเห็บและพยาธิในเลือดโคนม
ห้อง 260 อาคาร 1
ภาควิชาสัตวศาสตร์
คุณเบญจมาศ
โทร.074 286069
17 ส.ค.52
ห้อง 102 อาคาร 1
ภาควิชาสัตวศาสตร์
คุณเบญจมาศ
โทร.074 286069

เสวนา

เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

ห้อง 260 อาคาร 2
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนราธิวาส
คุณเบญจมาศ
โทร.074 286069
18 ส.ค.52
เสวนากาประชุมเครือข่ายผู้เลี้ยง
แพะนมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ห้อง 260 อาคาร 2
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนราธิวาส
คุณเบญจมาศ
โทร.074 286069
20 ส.ค.52
ฝึกอบรม “แนวทางการผลิต
ผลผลิตการเกษตรให้ปลอดภัย” (Agricultural safety)
ห้อง 102 อาคาร 1
งานบริการวิชาการ
คุณทรงลักษณ์
โทร. 074 286060
ฝึกอบรม การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ห้อง 260 อาคาร 2
ภาควิชาสัตวศาสตร์
คุณเบญจมาศ
โทร.074 286069
20-21 ส.ค.52
ห้อง 3305 อาคาร 3
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
คุณอโนชา
โทร.074 286122
21 ส.ค.52
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างโรงเรือนระบบปิด
และการติดตั้งระบบระบายอากาศ
ห้อง 260 อาคาร 2
ภาควิชาสัตวศาสตร์
คุณเบญจมาศ
โทร.074 286069