o
แจกจ่ายกล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ จังหวัดสงขลา
o
จิบกาแฟ แลงานศิลป์ ไหลรินน้ำใจพี่สู่น้อง
o
น้ำใจจากพี่สู่น้อง
o
ธารน้ำใจจาก มอ.สู่ชนบท
o
ไกด์เกษตรพาน้องเที่ยวชมงาน
o
ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ตรวจสุขภาพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น
o
รับบริจาคขยะเพื่อรีไซเคิล โดยโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่