ความเข้มแข็งของปศุสัตว์ไทยคือการสร้างกลุ่มเครือข่ายของเกษตรกร
  ขอเชิญร่วมเสวนา

เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 17 สิงหาคม 2552
ณ ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

รายละเอียด

  จันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2552
8.30-9.00 น. ลงทะเบียน
9.00-9.15 น. ชี้แจงรายละเอียดและความเป็นมาของการเสวนา โดย นายธัญญา สุขย้อย ผู้อำนวยการศูนยฺวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนราธิวาส
9.15-9.45 น. สถานการณ์การเลี้ยงแพะเนื้อของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2548-2552 และอนาคตในปี 2553 โดย นายบัญชา สัจจาพันธ์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9
9.45-10.00 น. พิธีเปิดการเสวนา โดย ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9
10.00-12.00 น. รายงานความก้าวหน้า การจัดทำเครือข่ายการผลิตแพะเนื้อของแต่ละจังหวัด (สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส) โดยคณะกรรมการบริหารเครือข่ายในระดับจังหวัด (ประกอบด้วยเจ้านห้าที่จังหวัด 1 คน ระดับอำเภอ 1 คน เกษตรกร 1 คน)
13.00-14.30 น. แนวทางการพัฒนาระบบการตลาดแพะ โดย พ่อค้า/ผู้ประกอบการด้านการตลาดแพะ
14.30-15.00 น. แนวทางการพัฒนา การจัดทำระบบเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย นายธัญญา สุขย้อย
15.30-16.00 น. สรุปผลการเสวนาและข้อเสนอแนะ
ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนราธิวาส
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณเบญจมาศ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ โทร.074 286069 หรือแจ้งชื่อเข้าร่วมเสวนาได้ที่ปศุสัตว์อำเภอที่ท่านอยู่