ความเข้มแข็งของปศุสัตว์ไทยคือการสร้างกลุ่มเครือข่ายของเกษตรกร
  ขอเชิญร่วมเสวนา

เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 18 สิงหาคม 2552
ณ ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

รายละเอียด

  อังคารที่ 18 สิงหาคม 2552
8.30-9.00 น. ลงทะเบียน
9.00-9.30 น. ชี้แจงรายละเอียดและความเป็นมาของการเสวนา โดย นายธัญญา สุขย้อย ผู้อำนวยการศูนยฺวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนราธิวาส
9.30-10.30 น. สถานการณ์การเลี้ยงแพะนมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2548-2552 และอนาคตในปี 2553 โดย นายบัญชา สัจจาพันธ์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9
10.30-11.00 น. พิธีเปิดการเสวนา โดย ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9
11.00-12.00 น. รายงานความก้าวหน้า การจัดทำเครือข่ายการผลิตแพะนมของแต่ละจังหวัด (สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส) โดยคณะกรรมการบริหารเครือข่ายในระดับจังหวัด (ประกอบด้วยเจ้านห้าที่จังหวัด 1 คน ระดับอำเภอ 1 คน เกษตรกร 1 คน)
13.00-15.00 น. แนวทางการพัฒนา การจัดทำระบบเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย นายธัญญา สุขย้อย
15.00-16.30 น. สรุปผลการเสวนาและข้อเสนอแนะ

 

ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนราธิวาส

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณเบญจมาศ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ โทร.074 286069 หรือแจ้งชื่อเข้าร่วมเสวนาได้ที่ปศุสัตว์อำเภอที่ท่านอยู่