ศูนย์ประสานงาน งานเกษตรภาคใต้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
  โทรศัพท์ 074 286 060  หรือ 074 286009  โทรสาร 074 212823
  E-mail : agrifair.fnr@gmail.com
   
   
  ฝ่ายพาณิชยกรรม (เช่าพื้นที่จำหน่าย-แสดงสินค้า)
  ห้อง 139 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  โทรศัพท์ 074 286 007  หรือ 074 286042  โทรสาร 074 211750
  E-mail : worapat.c@psu.ac.th