งานเกษตรภาคใต้ เป็นงานสืบเนื่องมาจากงานทรัพย์แฟร์ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดติดต่อกันมากว่า 10 ปี เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณะฯ และเป็นเวทีให้นักศึกษาดำเนินกิจกรรม  เพื่อพัฒนาตนเองและบริการสังคมตามปณิธานของมหาวิทยาลัยตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชบิดาที่ให้ยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2536 ซึ่งเป็นปีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครบรอบ 25 ปี คณะฯ จึงได้ปรับปรุงรูปแบบและขยายขอบข่ายของงานให้ครอบคลุมกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและการพัฒนาชุมชนในภาคใต้ จัดงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 1 ขึ้น และมีการพัฒนาจนเป็นงานประจำปีของจังหวัดสงขลาและภาคใต้
   
หัวข้อในการจัดงานเกษตรภาคใต้
   
ครั้งที่
ปีพ.ศ.
หัวข้อการจัดงาน
     
5
2540
"เกษตร 2000 เพื่อคุณภาพผลผลิตชีวิตและสิ่งแวดล้อม
6
2541
"เกษตรกรรมนำชีวิตเพื่อเศรษฐกิจไทย"
7
2542
"เกษตรกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท"
8
2543
"การเกษตรต่อเนื่องสู่สหัสวรรษใหม่" (งานวันเกษตรแห่งชาติ)
9
2544
"การเกษตรพึ่งตนเอง"
10
2545
"เกษตรเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม"
11
2546
"เกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม"
12
2547
"เกษตรยั่งยืน อาหารปลอดภัย นำครัวไทยสู่ครัวโลก"
13
2548
"เสริมสร้างภูมิปัญญาใต้ เพื่อเกษตรกรรมก้าวไกล สู่เศรษฐกิจไทยที่มั่นคง"
14
2549
"เศรษฐกิจพเพียงตามรอยเบื้องพระยุคคลบาท ฉลองศิริราชฯ 60 ปี" (งานวันเกษตรแห่งชาติ)
15
2550
"คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม"
16
2551
"เกษตรกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของโลก"
17
2552
"เกษตรช่วยชาติ และสิ่งแวดล้อม"