• คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 17 รายชื่อ
  • คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 17 (บุคลากร)รายชื่อ
  • คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 17 (บุคลากร-ฉบับเพิ่มเติม) รายชื่อ
  • คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 17 (นักศึกษา) รายชื่อ