ชื่อเรื่อง
หน่วยงาน
เกษตรช่วยชาติและสิ่งแวดล้อม
  1. ด้านพืชพลังงาน
   - การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
   - เทคโนโลยีการผลิตปาล์ม
   - การผลิตไบโอดีเซล
   - การนำเศษวัสดุจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไปใช้ประโยชน์
  2. ด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน และผักพื้นบ้าน โดยการสาธิต
การทำอาหารจากผักพื้นบ้าน และการทำน้ำตาลโตนด
  3. นิทรรศการกล้วยไม้
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลี้ยงปลา ปลูกผัก รักษ์โลก ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ ภาควิชาวิชาวาริชศาสตร์*
สไปรูไลนา-ออร์แกนนิค ภาควิชาวิชาวาริชศาสตร์*
บทบาทของธาตุอาหารในการควบคุมคุณภาพผลผลิตมังคุด ภาควิชาธรณีศาสตร์*
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ภาควิชาสัตวศาสตร์*
คลินิกเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน*
น้ำผักเพื่อสุขภาพจากผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต ภาควิชาพัฒนาการเกษตร ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
เลี้ยงแพะเนื้อเพื่ออนาคตที่สดใส ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก*
เกษตรชีววิธี แนวทางพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้*
ข้าวนก ข้าวพื้นเมืองที่ไม่ควรมองข้าม ศูนย์วิจัยระบบเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*
เทคนิคการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในระบบนิเวศเกษตร กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง*
การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์แบบต้นทุนต่ำ
การรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนทางการเกษตร สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.
พืช ผัก มากคุณค่า งานบริการวิชาการ*
เทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 สงขลา
การผลิตลองกองคุณภาพ กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร
การปรับปรุงบำรุงดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระดับชุมชน ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา)
องค์ความรู้และการพัฒนาการเลี้ยงแพะเนื้อ-แพะนม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนราธิวาส
การส่งเสริมการเลี้ยงแกะจังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
การเลี้ยงแพะนมแบบครบวงจร กลุ่มเลี้ยงแพะจังหวัดสงขลา
แนะนำและประชาสัมพันธ์ห้องปฏิบัติการกลาง บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์สงขลา
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
ยางพาราช่วยชาติ และสิ่งแวดล้อม สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดสงขลา เขต1
การเพิ่มผลผลิตยางด้วยเทคโนโลยีริมโฟลว บริษัทไทยเท็กซ์อาร์ซีพีเท็คโนโลยี จำกัด
เชื้อราควบคุมศัตรูพืช ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา
เครื่องมือประมงพื้นบ้าน ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม

• บูดูกับวิถีชีวิตมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

• บทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการส่งเสริมการพัฒนาอาหารฮาลาล

ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฮาลาล สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารฮาลาล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
* หน่วยงานในคณะทรัพยากรธรรมชาติ