งานเกษตรภาคใต้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกิจกรรมที่คณะฯ ดำเนินการจัดเป็นประจำทุกปี โดยได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นๆ ใน ภาคใต้ จนถึงครั้งนี้ปี พ.ศ. 2552 เป็นครั้งที่ 17 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 23 สิงหาคม 2552 หัวข้องาน "เกษตรช่วยชาติ และสิ่งแวดล้อม" ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร การประมง ธุรกิจเกษตร การพัฒนาชนบท การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของหน่วยงานราชการและเอกชน

        ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ผู้เข้ามาชมงานที่มาจากจังหวัดต่างๆ ที่กระจายไปเกือบทั่วภาคใต้ และจำนวนผู้มาชมงานที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น (ครั้งที่ 13 ปีพ.ศ.2548 มีผู้เข้าชมงานประมาณ 40,977 คน/วัน และงานเกษตรแห่งชาติ มีผู้เข้าชมงานประมาณ 45,100 คน/วัน) ตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรก็มีเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี.

 1 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตร การประมง อุตสาหกรรม 
 2 การพัฒนาชนบท ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อันเป็นการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในภาคใต้
 3 ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
 4 ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษา
 5 จัดจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตรของหน่วยงานราชการและเอกชน