วัน
กิจกรรม
เวลา
สถานที่
14-19 ส.ค.52
ประกวดภาพถ่ายดิจิตอล“พรรณไม้และ
สัตว์เลี้ยงในงานเกษตรภาคใต
้ ครั้งที่ 17 รายละเอียด
9.00-21.00 น.
ส่งภาพเข้าประกวด กองอำนวยการ งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 17
15 ส.ค.52
ประกวดการจัดตู้พรรณไม้น้ำสวยงามเลียนแบบธรรมชาติ  (รายละเอียด)
9.00-12.00 น.ลงทะเบียน
13.00-18.00 น. เริ่มจัดตู้
ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ ภาควิชาวาริชศาสตร์
ประกวดวาดภาพและออกแบบโปสเตอร์
9.00 – 12.00 น.
ห้อง ทธ.260 อาคาร 2
ห้อง ทธ.252 อาคาร 2
ห้อง ทธ.159 อาคาร 2
16 ส.ค.52
ประกวดปลาหมอสี (รายละเอียด)
9.00-12.00 น. ส่งปลาเข้าประกวด
ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ ภาควิชาวาริชศาสตร์
  • ปลาหมอสีครอสบรีดตัวสั้น (Short body) ขนาด 3 นิ้วขึ้นไป
 
 
  • ปลาฟลาวเวอร์ฮอร์น (Flower Horn) หัวมีมาร์ค รวมทุกสายพันธุ์ ขนาด 6 นิ้ว ขึ้นไป
   
  การแข่งขันทำอาหารด้วยพืชพื้นบ้านภาคใต้
(ผลการตัดสิน)
   
17 ส.ค.52 ประกวดปลากัด (รายละเอียด) 9.00-12.00 น.
ส่งปลาเข้าประกวด
ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ ภาควิชาวาริชศาสตร์
 
  • ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว รวมทุกประเภทสี
13.00-16.00 น.
ตัดสิน
 
 
  • ปลากัดครีบยาว หางเดี่ยว รวมทุกประเภทสี
 
18 ส.ค.52 ตัดสินปลาหมอสี (ผลการตัดสิน) 9.00-12.00 น. ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ ภาควิชาวาริชศาสตร์
  ตัดสินการจัดตู้พรรณไม้น้ำ (ผลการตัดสิน) 13.00-16.00 น.  
20 ส.ค.52 ตัดสินภาพถ่ายดิจิตอล“พรรณไม้และสัตว์เลี้ยงในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 17” (ผลการตัดสิน) 14.30 น. อาคารคณะทรัพยากรธรรมชาติ