หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM
 
  :: KM ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ ::  
หน้าหลัก
นโยบายการจัดการความรู้
คณะทำงาน KM
แผนและผลการดำเนินงาน
สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM
กิจกรรม
รางวัลแด่คนช่างเขียน
บทสัมภาษณ์
ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ
เก็บมาฝาก อบรม/สัมมนา
ระบบคำสำคัญคณะ
องค์ความรู้
หน่วยงานในระบบ Share PSU
คณบดี
ที่ปรึกษาคณบดีด้านการบริหาร
ภาควิชาพืชศาสตร์
ภาควิชาสัตวศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
ภาควิชาธรณีศาสตร์
ภาควิชาวาริชศาสตร์
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
กลุ่มงานศูนย์วิจัย
กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง
กลุ่มงานบริการวิชาการ
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ฯ
หน่วยสารบรรณ
หน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยอาคารสถานที่ฯ
หน่วยคลัง
หน่วยพัสดุ
หน่วยทะเบียน
หน่วยกิจการนักศึกษา
งานนโยบายและแผน
      - นางสาววิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ (นามแฝง : มิกกี้)
      - นางมะลิ นิลสุวรรณ (นามแฝง : มอนลี่)
งานประกันคุณภาพ
หน่วยวิจัย
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หมวดหมู่ในระบบ Share PSU
วิจัย-วิจัยสถาบัน
การเรียนการสอน
บริการวิชาการการเกษตรและทรัพยากร
ประกันคุณภาพ
พัฒนางานประจำ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
กิจการนักศึกษา-ดูแลนักศึกษา
วิธีการใช้งาน Share
ประชาสัมพันธ์
ประวัติศาสตร์
เคล็ดลับ ไอที
เรื่องทั่วไป
องค์กรสร้างสุข
ปีงบประมาณ 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2547 | 2546 | 2544 | 2541 | 2540 | 2536

บทสัมภาษณ์...ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ
ปีงบประมาณ 2558

..::หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ 2558::..
ผู้เกษียณอายุราชการ

ผศ.สมพงษ์ เทศประสิทธิ์
ภาควิชาสัตวศาสตร์
..::บทสัมภาษณ์::..

นางสุจิตร์ ชลดำรงค์กุล
ภาควิชาสัตวศาสตร์
..::บทสัมภาษณ์::..

นายเปลือน ณ มณี
ภาควิชาสัตวศาสตร์
..::บทสัมภาษณ์::..
     

รศ.ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
..::บทสัมภาษณ์::..

รศ.ดร.สุรไกร เพิ่มคำ
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
บทสัมภาษณ์ ตอนที่ 1 | ตอนที่ 2
ตอนที่ 3 | ตอนที่ 4

นายสุพจน์ แก้วประสิทธิ์
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
     

รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา
ภาควิชาพืชศาสตร์
บทสัมภาษณ์ ตอนที่ 1 | ตอนที่ 2
ตอนที่ 3 | ตอนที่ 4

นายปิติ ศรีปานะ
ภาควิชาพืชศาสตร์
..::บทสัมภาษณ์::..

นายวันชาติ บุญมณี
ภาควิชาพืชศาสตร์
..::บทสัมภาษณ์::..
     

ผศ.ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

นางสาวรัตนา ยงยิ่งประเสริฐ
ฝ่ายวิจัยและบริการ
..::บทสัมภาษณ์::..

นายชรินทร์ ทองกลิ่น
สำนักงานเลขานุการ
..::บทสัมภาษณ์::..
     

นายวิโรจน์ แก้วสีดำ
สำนักงานเลขานุการ
..::บทสัมภาษณ์::..


นายวิเชียร พรหมอินทร์
สำนักงานเลขานุการ
..::บทสัมภาษณ์::..

     
 
บุคลากรที่ลาออกจากราชการประจำปี 2558

นายจรวย เพ็ชรหนองชุม
ฝ่ายวิจัยและบริการ
   
     
กำหนดการจัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2558
วันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 09.00-14.00 น.
ณ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เวลา ๐๘.๔๕ น.

- รถออกจากคณะฯ จำนวน 2 คัน  (รถบัส)

เวลา ๐๙.๓๐ น.

- ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ร่วมงานพร้อมกันบริเวณห้องสันติภาพ ชั้น7 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

- การแสดงบนเวที

เวลา ๐๙.๔๕ น.

- ประธานโดย ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวเปิดงาน เกษียณอายุราชการประจำปี 2558

เวลา ๑๐.๐๐ น.

-  นำเสนอประวัติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 จำนวน 14 ท่าน และ ผู้ลาออกจากราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 1 ท่าน

 

-  คณบดีขึ้นมอบโล่เกียรติยศและช่อดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และ ผู้ลาออกจากราชการ

เวลา ๑๑.๐๐ น.

- ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ลาออกจากราชการ กล่าวแสดงความรู้สึก  ตัวแทนภาควิชา/ หน่วยงาน มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและ ผู้ลาออกจากราชการ

เวลา ๑๑.๔๕ น.

- เชิญผู้เกษียณอายุราชการและผู้ลาออกจากราชการ พร้อมครอบครัวถ่ายรูป ร่วมกับผู้บริหารคณะฯ  และบุคลากรถ่ายรูปร่วมกัน

เวลา ๑๑.๕๐ น.

- เชิญผู้ประสงค์มอบของที่ระลึก มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและ ผู้ลาออกจากราชการ

เวลา ๑๒.๐๐ น.

- ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ลาออกจากราชการ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน และ ผู้ร่วมงาน รับชมการแสดงจากบุคลากร ร่วมรับประทานอาหารและ ร้องเพลงคาราโอเกะ

เวลา ๑๔.๐๐ น.

- เดินทางกลับคณะฯ

     
 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/