หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM
 
  :: KM ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ ::  
หน้าหลัก
นโยบายการจัดการความรู้
คณะทำงาน KM
แผนและผลการดำเนินงาน
สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM
กิจกรรม
รางวัลแด่คนช่างเขียน
บทสัมภาษณ์
ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ
เก็บมาฝาก อบรม/สัมมนา
ระบบคำสำคัญคณะ
องค์ความรู้
หน่วยงานในระบบ Share PSU
คณบดี
ที่ปรึกษาคณบดีด้านการบริหาร
ภาควิชาพืชศาสตร์
ภาควิชาสัตวศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
ภาควิชาธรณีศาสตร์
ภาควิชาวาริชศาสตร์
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
กลุ่มงานศูนย์วิจัย
กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง
กลุ่มงานบริการวิชาการ
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ฯ
หน่วยสารบรรณ
หน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยอาคารสถานที่ฯ
หน่วยคลัง
หน่วยพัสดุ
หน่วยทะเบียน
หน่วยกิจการนักศึกษา
งานนโยบายและแผน
      - นางสาววิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ (นามแฝง : มิกกี้)
      - นางมะลิ นิลสุวรรณ (นามแฝง : มอนลี่)
งานประกันคุณภาพ
หน่วยวิจัย
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หมวดหมู่ในระบบ Share PSU
วิจัย-วิจัยสถาบัน
การเรียนการสอน
บริการวิชาการการเกษตรและทรัพยากร
ประกันคุณภาพ
พัฒนางานประจำ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
กิจการนักศึกษา-ดูแลนักศึกษา
วิธีการใช้งาน Share
ประชาสัมพันธ์
ประวัติศาสตร์
เคล็ดลับ ไอที
เรื่องทั่วไป
องค์กรสร้างสุข
ปีงบประมาณ 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2547 | 2546 | 2544 | 2541 | 2540 | 2536

ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ
ปีงบประมาณ 2552

..::หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ 2552::..
ผู้เกษียณอายุราชการ

รศ. ดร.ยุพินพรรณ ศิริวัฒนนุกูล
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

รศ.เสาวนิต คูประเสริฐ
ภาควิชาสัตวศาสตร์

นายเผือก เงินเรือง
ฝ่ายวิจัยและบริการ
     
ผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

นางสมใจ เกื้อสุทธิรักษ์
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

นายสืบสาย หน่อทองแดง
สำนักงานเลขานุการคณะฯ
 
 
กำหนดการจัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2552
วันที่ 29 กันยายน 2552 ณ ห้องจุติ โรงแรมเจบี หาดใหญ่
เวลา 09.00 น. - รถออกจากคณะฯ
เวลา 09.30 น. - ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ร่วมงานพร้อมกันบริเวณห้องจุติ โรงแรมเจบี หาดใหญ่
เวลา 09.45 น. - ประธานกล่าวเปิดงานเกษียณอายุราชการ และกล่าวสดุดีผู้เกษียณอายุราชการ ในปี 2552 พร้อมมอบของที่ระลึก
- ผศ.ดร.เจือ สุทธิวนิช กล่าวแนะนำชีวิตหลังเกษียณแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2552
- รำอวยพร / นำเสนอประวัติผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2552
- ตัวแทนหน่วยงานผู้เกษียณกล่าวแสดงความรู้สึก / ผู้ประสงค์มอบของที่ระลึก มอบของที่ระลึก
- สัมภาษณ์ผู้เกษียณฯ และผู้เกษียณฯ กล่าวแสดงความรู้สึก
- ถ่ายรูปร่วมกับผู้เกษียณอายุราชการ
เวลา 12.00 น. - ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกัน
     
 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/