หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM
 
  :: KM ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ ::  
หน้าหลัก
นโยบายการจัดการความรู้
คณะทำงาน KM
แผนและผลการดำเนินงาน
สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM
กิจกรรม
รางวัลแด่คนช่างเขียน
บทสัมภาษณ์
ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ
เก็บมาฝาก อบรม/สัมมนา
ระบบคำสำคัญคณะ
องค์ความรู้
หน่วยงานในระบบ Share PSU
คณบดี
ที่ปรึกษาคณบดีด้านการบริหาร
ภาควิชาพืชศาสตร์
ภาควิชาสัตวศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
ภาควิชาธรณีศาสตร์
ภาควิชาวาริชศาสตร์
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
กลุ่มงานศูนย์วิจัย
กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง
กลุ่มงานบริการวิชาการ
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ฯ
หน่วยสารบรรณ
หน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยอาคารสถานที่ฯ
หน่วยคลัง
หน่วยพัสดุ
หน่วยทะเบียน
หน่วยกิจการนักศึกษา
งานนโยบายและแผน
      - นางสาววิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ (นามแฝง : มิกกี้)
      - นางมะลิ นิลสุวรรณ (นามแฝง : มอนลี่)
งานประกันคุณภาพ
หน่วยวิจัย
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หมวดหมู่ในระบบ Share PSU
วิจัย-วิจัยสถาบัน
การเรียนการสอน
บริการวิชาการการเกษตรและทรัพยากร
ประกันคุณภาพ
พัฒนางานประจำ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
กิจการนักศึกษา-ดูแลนักศึกษา
วิธีการใช้งาน Share
ประชาสัมพันธ์
ประวัติศาสตร์
เคล็ดลับ ไอที
เรื่องทั่วไป
องค์กรสร้างสุข
ปีงบประมาณ 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2547 | 2546 | 2544 | 2541 | 2540 | 2536

ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ
ปีงบประมาณ 2551

..::หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ 2551::..
ผู้เกษียณอายุราชการ
รองศาสราจารย์พัลลภา กฤษณีไพบูลย์   ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
ผู้ช่วยศาสราจารย์ปัญจพล บุญชู   ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
ผู้ช่วยศาสราจารย์สมศักดิ์ บรมธนรัตน์   ภาควิชาวาริชศาสตร์
นายวินัย ฉัตระการศักดิ์   ฝ่ายวิจัยและบริการ
นายลิ่ม ทองทวี   สำนักงานเลขานุการคณะฯ
นายสนิท ปลื้มใจ   สำนักงานเลขานุการคณะฯ
นายครื้น สละจิต   สำนักงานเลขานุการคณะฯ
     
ผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
นายประสิทธิ์ บัวงาม   ฝ่ายวิจัยและบริการ
นายเสถียร แก้วชุติมา   ภาควิชาวาริชศาสตร์ 
 
ผู้ที่ลาออกจากราชการใน พ.ศ.2551
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตต์ วรรณชิต   ภาควิชาพืชศาสตร์
นางดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ   กลุ่มงานบริการวิชาการ
นายสว่าง ทองล้วน   ภาควิชาพืชศาสตร์
นายน่าฝี บินรอหมาน   สำนักงานเลขานุการคณะฯ
 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/