หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM
 
  :: คณะทำงาน KM ::  
หน้าหลัก
นโยบายการจัดการความรู้
คณะทำงาน KM
แผนและผลการดำเนินงาน
สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM
กิจกรรม
รางวัลแด่คนช่างเขียน
บทสัมภาษณ์
ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ
เก็บมาฝาก อบรม/สัมมนา
ระบบคำสำคัญคณะ
องค์ความรู้
หน่วยงานในระบบ Share PSU
คณบดี
ที่ปรึกษาคณบดีด้านการบริหาร
ภาควิชาพืชศาสตร์
ภาควิชาสัตวศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
ภาควิชาธรณีศาสตร์
ภาควิชาวาริชศาสตร์
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
กลุ่มงานศูนย์วิจัย
กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง
กลุ่มงานบริการวิชาการ
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ฯ
หน่วยสารบรรณ
หน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยอาคารสถานที่ฯ
หน่วยคลัง
หน่วยพัสดุ
หน่วยทะเบียน
หน่วยกิจการนักศึกษา
งานนโยบายและแผน
      - นางสาววิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ (นามแฝง : มิกกี้)
      - นางมะลิ นิลสุวรรณ (นามแฝง : มอนลี่)
งานประกันคุณภาพ
หน่วยวิจัย
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หมวดหมู่ในระบบ Share PSU
วิจัย-วิจัยสถาบัน
การเรียนการสอน
บริการวิชาการการเกษตรและทรัพยากร
ประกันคุณภาพ
พัฒนางานประจำ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
กิจการนักศึกษา-ดูแลนักศึกษา
วิธีการใช้งาน Share
ประชาสัมพันธ์
ประวัติศาสตร์
เคล็ดลับ ไอที
เรื่องทั่วไป
องค์กรสร้างสุข
 
คำสั่งที่ 20/2550 แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คำสั่งที่ 1/2551 แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คำสั่งที่ 54/2552 และ 39/2552 แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คำสั่งที่ 29/2556 แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คำสั่งที่ 69/2556 แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คำสั่งที่ 120/2559 แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
1. คณบดี ที่ปรึกษา
2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ประธานคณะทำงาน
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทำงาน
4. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบัณฑิตศึกษา คณะทำงาน
5. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะทำงาน
6. รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะทำงาน
7. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะทำงาน
8. นางวรภัทร ไผ่แก้ว คณะทำงาน
9. นางสาวกาญจนา อุไรรัตน์ คณะทำงาน
10. นางสาววันดี สุขสะโร คณะทำงาน
11. นางสาวเยาวลักษณ์ ชัยพลเดช คณะทำงาน
12. นางจรรยา เพชรหวน คณะทำงาน
13. นางจิราภรณ์ คงสุข คณะทำงาน
14. นางอมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ คณะทำงาน
15. นางสาวศรีนรา แมเร๊าะ คณะทำงาน
16. นางปวีณ์นุช   ชูทอง คณะทำงาน
17. นางสาวจตุรพร   สอนจิต คณะทำงาน
18. นางสาวโสภิดา  ขี่ทอง คณะทำงาน
19. นางสาววิริยา  วุฒิพฤกษ์  คณะทำงาน
20. นางสุนัทณี แสงแจ่ม คณะทำงานและเลขานุการ
 
     โดยคณะทำงานชุดนี้มีหน้าที่
1.  กำหนดองค์ความรู้ที่สำคัญ และเป้าหมาย แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินภารกิจของคณะ
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรและหน่วยงานในรูปแบบต่าง ๆ
3. รวบรวมความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์
4. ประเมินและขยายผลการจัดการความรู้ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของคณะ
 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/