หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM
 
  :: KM ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ ::  
หน้าหลัก
นโยบายการจัดการความรู้
คณะทำงาน KM
แผนและผลการดำเนินงาน
สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM
กิจกรรม
รางวัลแด่คนช่างเขียน
บทสัมภาษณ์
ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ
เก็บมาฝาก อบรม/สัมมนา
ระบบคำสำคัญคณะ
องค์ความรู้
หน่วยงานในระบบ Share PSU
คณบดี
ที่ปรึกษาคณบดีด้านการบริหาร
ภาควิชาพืชศาสตร์
ภาควิชาสัตวศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
ภาควิชาธรณีศาสตร์
ภาควิชาวาริชศาสตร์
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
กลุ่มงานศูนย์วิจัย
กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง
กลุ่มงานบริการวิชาการ
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ฯ
หน่วยสารบรรณ
หน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยอาคารสถานที่ฯ
หน่วยคลัง
หน่วยพัสดุ
หน่วยทะเบียน
หน่วยกิจการนักศึกษา
งานนโยบายและแผน
      - นางสาววิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ (นามแฝง : มิกกี้)
      - นางมะลิ นิลสุวรรณ (นามแฝง : มอนลี่)
งานประกันคุณภาพ
หน่วยวิจัย
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หมวดหมู่ในระบบ Share PSU
วิจัย-วิจัยสถาบัน
การเรียนการสอน
บริการวิชาการการเกษตรและทรัพยากร
ประกันคุณภาพ
พัฒนางานประจำ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
กิจการนักศึกษา-ดูแลนักศึกษา
วิธีการใช้งาน Share
ประชาสัมพันธ์
ประวัติศาสตร์
เคล็ดลับ ไอที
เรื่องทั่วไป
องค์กรสร้างสุข
ปีงบประมาณ 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2547 | 2546 | 2544 | 2541 | 2540 | 2536

บทสัมภาษณ์...ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ
ปีงบประมาณ 2553

..::หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ 2553::..
ผู้เกษียณอายุราชการ

นางปราณี ดำมุณี
สำนักงานเลขานุการคณะฯ
..::บทสัมภาษณ์::..

นายคม หนูอุไร
สำนักงานเลขานุการคณะฯ
..::บทสัมภาษณ์::..

นายทวีศักดิ์ สงเคราะห์
ภาควิชาสัตวศาสตร์
..::บทสัมภาษณ์::..
     

นายเชาว์ สุวรรณรัตน์
ภาควิชาวาริชศาสตร์
..::บทสัมภาษณ์::..

นางสมนึก ณ มณี
สำนักงานเลขานุการคณะฯ
..::บทสัมภาษณ์::..
 
 
บุคลากรที่ลาออกจากราชการประจำปี 2553

รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์
ภาควิชาธรณีศาสตร์
..::บทสัมภาษณ์ (1)::..
..::บทสัมภาษณ์ (2)::..

นางจารุพรรณ์ รัศมีสุรวุฒิคุณ
สำนักงานเลขานุการคณะฯ
..::บทสัมภาษณ์::..
 
     
ผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

นางสาวมาลินี ลิ่มเทียนฉาย
สำนักงานเลขานุการคณะฯ
..::บทสัมภาษณ์::..
   
 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/