หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM องค์ความรู้
 
  :: แผนและผลการดำเนินงาน::  
หน้าหลัก
นโยบายการจัดการความรู้
คณะทำงาน KM
แผนและผลการดำเนินงาน
สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM
กิจกรรม
รางวัลแด่คนช่างเขียน
บทสัมภาษณ์
เก็บมาฝาก อบรม/สัมมนา
ระบบคำสำคัญคณะ
องค์ความรู้
หน่วยงานในระบบ Share PSU
คณบดี
ที่ปรึกษาคณบดีด้านการบริหาร
ภาควิชาพืชศาสตร์
ภาควิชาสัตวศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
ภาควิชาธรณีศาสตร์
ภาควิชาวาริชศาสตร์
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
กลุ่มงานศูนย์วิจัย
กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง
กลุ่มงานบริการวิชาการ
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ฯ
หน่วยสารบรรณ
หน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยอาคารสถานที่ฯ
หน่วยคลัง
หน่วยพัสดุ
หน่วยทะเบียน
หน่วยกิจการนักศึกษา
งานนโยบายและแผน
งานประกันคุณภาพ
หน่วยวิจัย
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หมวดหมู่ในระบบ Share PSU
วิจัย-วิจัยสถาบัน
การเรียนการสอน
บริการวิชาการการเกษตรและทรัพยากร
ประกันคุณภาพ
พัฒนางานประจำ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
กิจการนักศึกษา-ดูแลนักศึกษา
วิธีการใช้งาน Share
ประชาสัมพันธ์
ประวัติศาสตร์
เคล็ดลับ ไอที
เรื่องทั่วไป
องค์กรสร้างสุข
 
แผนการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้(KM) การศึกษา 2561-2562 (สิงหาคม 2561 - กรกฎาคม 2563)
แผนและผลการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้(KM) ปีการศึกษา 2559
แผนและผลการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้(KM) ปีการศึกษา 2558 รอบ 12 เดือน (ส.ค.58-ก.ค.59)
แผนและผลการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้(KM) ปีการศึกษา 2558 รอบ 11 เดือน (ส.ค.58-มิ.ย.59)
แผนและผลการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้(KM) ปีการศึกษา 2558 รอบ 8 เดือน (ส.ค.58-มี.ค.59)
แผนและผลการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้(KM) ปีการศึกษา 2558 รอบ 6 เดือน (ส.ค.58-ม.ค.59)
แผนการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้(KM) ปีการศึกษา 2558
แผนและผลการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้(KM) ปีการศึกษา 2557 รอบ 12 เดือน (ส.ค.57-ก.ค.58)
แผนและผลการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้(KM) ปีการศึกษา 2557 รอบ 7 เดือน (ส.ค.57-ก.พ.58)
แผนและผลการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้(KM) ปีการศึกษา 2557 รอบ 3 เดือน (ส.ค.-ต.ค.57)
แผนการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้(KM) ปีการศึกษา 2557
แผนและผลการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้(KM) ปีการศึกษา 2556 รอบ 12 เดือน (มิ.ย.56- พ.ค.57)
แผนและผลการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้(KM) ปีการศึกษา 2556 รอบ 4 เดือน (มิ.ย.56- ก.ย.56)
แผนการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้(KM) ปีการศึกษา 2556
แผนและผลการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้(KM) ปีการศึกษา 2555 รอบ 12 เดือน (มิ.ย.55-พ.ค.56)
แผนและผลการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้(KM) ปีการศึกษา 2555 รอบ 11 เดือน (มิ.ย.55- เม.ย.56)
แผนและผลการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้(KM) ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน (มิ.ย.55- ก.พ.56)
แผนและผลการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้(KM) ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน (มิ.ย.55- ก.ย.55)
แผนการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้(KM) ปีการศึกษา 2555
แผนและผลการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้(KM) ปีการศึกษา 2554 รอบ 12 เดือน (มิ.ย.54- พ.ค. 55)
แผนและผลการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้(KM) ปีการศึกษา 2554 รอบ 6 เดือน (มิ.ย.54- พ.ย. 54)
แผนการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2554
แผนและผลการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้(KM) ปีการศึกษา 2553
แผนการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2553
แผนการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2553
ผลการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2552
แผนและผลการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2552
แผนการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2552
แผนและผลการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2551
ผลการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ปี 2551
แผนการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2551
แผนการจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2550
 
 
 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/