หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM
 
  :: KM ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ ::  
หน้าหลัก
นโยบายการจัดการความรู้
คณะทำงาน KM
แผนและผลการดำเนินงาน
สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM
กิจกรรม
รางวัลแด่คนช่างเขียน
บทสัมภาษณ์
ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ
เก็บมาฝาก อบรม/สัมมนา
ระบบคำสำคัญคณะ
องค์ความรู้
หน่วยงานในระบบ Share PSU
คณบดี
ที่ปรึกษาคณบดีด้านการบริหาร
ภาควิชาพืชศาสตร์
ภาควิชาสัตวศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
ภาควิชาธรณีศาสตร์
ภาควิชาวาริชศาสตร์
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
กลุ่มงานศูนย์วิจัย
กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง
กลุ่มงานบริการวิชาการ
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ฯ
หน่วยสารบรรณ
หน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยอาคารสถานที่ฯ
หน่วยคลัง
หน่วยพัสดุ
หน่วยทะเบียน
หน่วยกิจการนักศึกษา
งานนโยบายและแผน
      - นางสาววิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ (นามแฝง : มิกกี้)
      - นางมะลิ นิลสุวรรณ (นามแฝง : มอนลี่)
งานประกันคุณภาพ
หน่วยวิจัย
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หมวดหมู่ในระบบ Share PSU
วิจัย-วิจัยสถาบัน
การเรียนการสอน
บริการวิชาการการเกษตรและทรัพยากร
ประกันคุณภาพ
พัฒนางานประจำ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
กิจการนักศึกษา-ดูแลนักศึกษา
วิธีการใช้งาน Share
ประชาสัมพันธ์
ประวัติศาสตร์
เคล็ดลับ ไอที
เรื่องทั่วไป
องค์กรสร้างสุข
ปีงบประมาณ 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2547 | 2546 | 2544 | 2541 | 2540 | 2536

บทสัมภาษณ์...ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ
ปีงบประมาณ 2560

..::หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ 2560::..
ผู้เกษียณอายุราชการ

รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

ผศ.ดร.ชติมา ตันติกิตติ
ภาควิชาวาริชศาสตร์


ผศ.ดร.ดวงรัตน์ มีแก้ว
ภาควิชาวาริชศาสตร์

     

อ.จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์
ภาควิชาพืชศาสตร์

นายนพพร ขุนบรรเทิง
ภาควิชาสัตวศาสตร์

นายภินัย ทองขจร
ภาควิชาสัตวศาสตร์
     

นายเรียง มุกดา
ภาควิชาสัตวศาสตร์

นางสมบูรณ์ มณีนวล
ฝ่ายวิจัยและบริการ
..::บทสัมภาษณ์::..

นายอุทิศ อินทศร
สำนักงานเลขานุการคณะฯ
     

นางเกี้ยว แก้วมณี
สำนักงานเลขานุการคณะฯ
   
     
 
บุคลากรที่ลาออกจากราชการประจำปี 2560

อ.สพ.ญ.ดวงกมล เจริญกุล
สำนักงานเลขานุการคณะฯ

   
     
 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/