หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM
 
  :: KM ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ ::  
หน้าหลัก
นโยบายการจัดการความรู้
คณะทำงาน KM
แผนและผลการดำเนินงาน
สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM
กิจกรรม
รางวัลแด่คนช่างเขียน
บทสัมภาษณ์
ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ
เก็บมาฝาก อบรม/สัมมนา
ระบบคำสำคัญคณะ
องค์ความรู้
หน่วยงานในระบบ Share PSU
คณบดี
ที่ปรึกษาคณบดีด้านการบริหาร
ภาควิชาพืชศาสตร์
ภาควิชาสัตวศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
ภาควิชาธรณีศาสตร์
ภาควิชาวาริชศาสตร์
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
กลุ่มงานศูนย์วิจัย
กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง
กลุ่มงานบริการวิชาการ
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ฯ
หน่วยสารบรรณ
หน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยอาคารสถานที่ฯ
หน่วยคลัง
หน่วยพัสดุ
หน่วยทะเบียน
หน่วยกิจการนักศึกษา
งานนโยบายและแผน
      - นางสาววิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ (นามแฝง : มิกกี้)
      - นางมะลิ นิลสุวรรณ (นามแฝง : มอนลี่)
งานประกันคุณภาพ
หน่วยวิจัย
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หมวดหมู่ในระบบ Share PSU
วิจัย-วิจัยสถาบัน
การเรียนการสอน
บริการวิชาการการเกษตรและทรัพยากร
ประกันคุณภาพ
พัฒนางานประจำ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
กิจการนักศึกษา-ดูแลนักศึกษา
วิธีการใช้งาน Share
ประชาสัมพันธ์
ประวัติศาสตร์
เคล็ดลับ ไอที
เรื่องทั่วไป
องค์กรสร้างสุข
ปีงบประมาณ 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2547 | 2546 | 2544 | 2541 | 2540 | 2536

บทสัมภาษณ์...ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ
ปีงบประมาณ 2557

..::หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ 2557::..
ผู้เกษียณอายุราชการ

ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช
ภาควิชาวาริชศาสตร์
..::บทสัมภาษณ์::..

อ.วุฒิกรณ์ จิตติวรรณ
ภาควิชาวาริชศาสตร์

รศ.ดร.จิราพร เพชรรัตน์
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
..::บทสัมภาษณ์::..
     

ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี
ภาควิชาธรณีศาสตร์
..::บทสัมภาษณ์::..

นางสาวจารุวรรณ แซ่อ๋อง
ภาควิชาพืชศาสตร์
..::บทสัมภาษณ์::..


นายสิน วุฒิบุญญะ
ภาควิชาสัตวศาสตร์
..::บทสัมภาษณ์::..
     

นายผล มณีนวล
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
..::บทสัมภาษณ์::..


นายศักดา โชโต
ฝ่ายวิจัยและบริการ
.


นายสมบูรณ์ ขุนราช
ฝ่ายวิจัยและบริการ
..::บทสัมภาษณ์::..
     

นายฉลาด หนูชู
ฝ่ายวิจัยและบริการ
..::บทสัมภาษณ์::..


นายจำรัส พันธ์มะโน
สำนักงานเลขานุการ
..::บทสัมภาษณ์::..


     
รวม Share
- (CLIP)ทรัพยา สานใจ ผู้เกษียณ ๒๕๕๗
- ทรัพยา สานใจ ผู้เกษียณ ๒๕๕๗
- ภาพสี่อดีตคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
- งานเกษียณอายุราชการ ปี 2557 : การแสดง
กำหนดการจัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2557
วันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 09.00-14.00 น.
ณ ห้องปรารถนา โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เวลา ๐๘.๔๕ น.

รถออกจากคณะฯ จำนวน ๒ คัน
 • เวลา ๐๘.๔๕ น. รถมินิบัส/รถตู้
 • เวลา ๐๙.๐๐ น. รถบัส
 • เวลา ๐๙.๓๐ น.

  ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ร่วมงานพร้อมกันบริเวณห้องจุติ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

   

  การแสดงบนเวที

  เวลา ๐๙.๔๕ น.

  ประธานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวเปิดงานเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๗

  เวลา ๑๐.๐๐ น.

  นำเสนอประวัติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๑ ท่าน

   

  คณบดีมอบโล่เกียรติยศและช่อดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน ๑๑ ท่าน

  เวลา ๑๑.๐๐ น.

  ผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวแสดงความรู้สึก ตัวแทนภาควิชา หน่วยงานมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

  เวลา ๑๑.๔๕ น.

  ผู้เกษียณอายุราชการพร้อมครอบครัวถ่ายรูปร่วมกับ ผู้บริหารคณะฯ และบุคลากร

  เวลา ๑๑.๕๐ น.

  ผู้ประสงค์มอบของที่ระลึก มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

  เวลา ๑๒.๐๐ น.

  ผู้เกษียณอายุราชการ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมรับประทานอาหาร และร้องเพลงคาราโอเกะ

  เวลา ๑๔.๐๐ น.

  เดินทางกลับคณะฯ

       
   

  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
  http://www.natres.psu.ac.th/