หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM
 
  :: KM ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ ::  
หน้าหลัก
นโยบายการจัดการความรู้
คณะทำงาน KM
แผนและผลการดำเนินงาน
สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM
กิจกรรม
รางวัลแด่คนช่างเขียน
บทสัมภาษณ์
ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ
เก็บมาฝาก อบรม/สัมมนา
ระบบคำสำคัญคณะ
องค์ความรู้
หน่วยงานในระบบ Share PSU
คณบดี
ที่ปรึกษาคณบดีด้านการบริหาร
ภาควิชาพืชศาสตร์
ภาควิชาสัตวศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
ภาควิชาธรณีศาสตร์
ภาควิชาวาริชศาสตร์
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
กลุ่มงานศูนย์วิจัย
กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง
กลุ่มงานบริการวิชาการ
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ฯ
หน่วยสารบรรณ
หน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยอาคารสถานที่ฯ
หน่วยคลัง
หน่วยพัสดุ
หน่วยทะเบียน
หน่วยกิจการนักศึกษา
งานนโยบายและแผน
      - นางสาววิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ (นามแฝง : มิกกี้)
      - นางมะลิ นิลสุวรรณ (นามแฝง : มอนลี่)
งานประกันคุณภาพ
หน่วยวิจัย
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หมวดหมู่ในระบบ Share PSU
วิจัย-วิจัยสถาบัน
การเรียนการสอน
บริการวิชาการการเกษตรและทรัพยากร
ประกันคุณภาพ
พัฒนางานประจำ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
กิจการนักศึกษา-ดูแลนักศึกษา
วิธีการใช้งาน Share
ประชาสัมพันธ์
ประวัติศาสตร์
เคล็ดลับ ไอที
เรื่องทั่วไป
องค์กรสร้างสุข
ปีงบประมาณ 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2547 | 2546 | 2544 | 2541 | 2540 | 2536

บทสัมภาษณ์...ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ
ปีงบประมาณ 2554

..::หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ 2554::..
ผู้เกษียณอายุราชการ

รศ.ดร.รังสรรค์ อาภาคัพภะกุล
ภาควิชาพืชศาสตร์

รศ.ศิริจิต ทุ่งหว้า
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

นางสาวพรทิพย์ สุวรรณคีรี
ภาควิชาพืชศาสตร์
..::บทสัมภาษณ์1::..
..::บทสัมภาษณ์2::..
     

นายเซี่ยง จันทนา
สำนักงานเลขานุการคณะฯ
..::บทสัมภาษณ์::..

นายทวี ไชยกูล
ฝ่ายวิจัยและบริการ
..::บทสัมภาษณ์::..
 
     
ผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

นางวรรณา ก่ำกุล
ภาควิชาธรณีศาสตร์
   
 
บุคลากรที่ลาออกจากราชการประจำปี 2554

นายพิทยา ศิริสงคราม
ฝ่ายวิจัยและบริการ
   
 
กำหนดการจัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2554
วันที่ 14 กันยายน 2554
ณ ห้องจุติ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เวลา 08.45 น. - รถออกจากคณะฯ คันที่ 1
เวลา 09.15 น. - รถออกจากคณะฯ คันที่ 2
เวลา 09.30 น. - ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ลาออกจากราชการและผู้ร่วมงานพร้อมกันบริเวณห้องจุติ โรงแรม หรรษาเจบี หาดใหญ่
เวลา 09.45 น. - รำอวยพรเปิดงานโดยนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เวลา 10.00 น. - นำเสนอประวัติผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ลาออกจากราชการในปี 2554 (Presentation)
เวลา 10.20 น. - ประธานกล่าวเปิดงานเกษียณอายุราชการ และกล่าวสดุดีผู้เกษียณอายุราชการและผู้ลาออกจากราชการ ในปี 2554 พร้อมมอบของที่ระลึก
เวลา 10.35 น. - เชิญ นางปราณี ดำมุณี ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2553 กล่าวแนะนำชีวิตหลังเกษียณแก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ลาออก จากราชการ ประจำปี 2554
เวลา 10.45 น. - ตัวแทนคณะ/ภาควิชา กล่าวแสดงความรู้สึกต่อผู้เกษียณและผู้ลาออกจากราชการปีปัจจุบัน พร้อมมอบช่อดอกไม้
- ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ลาออกจากราชการกล่าวแสดงความรู้สึก/ ภาควิชา/หน่วยงาน มอบของที่ระลึกขึ้นมอบของที่ระลึกให้แก่ ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ลาออกราชการ
เวลา 11.30 น. - เชิญผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ลาออกจากราชการพร้อมครอบครัว ถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารคณะฯ และบุคลากรถ่ายรูปร่วมกัน
ผู้ประสงค์ จะมอบของที่ระลึกมอบของให้ผู้เกษียณอายุราชการและ ผู้ลาออกจากราชการ
เวลา 11.45 น. - ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ลาออกจากราชการ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านและผู้ร่วมงานร่วมรับประทานอาหาร และร้องเพลงคาราโอเกะ
เวลา 12.00 น. - ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ลาออกจากราชการและผู้ร่วมงาน รับประทานอาหารร่วมกัน
     
 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/