หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM
 
  :: KM ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ ::  
หน้าหลัก
นโยบายการจัดการความรู้
คณะทำงาน KM
แผนและผลการดำเนินงาน
สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM
กิจกรรม
รางวัลแด่คนช่างเขียน
บทสัมภาษณ์
ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ
เก็บมาฝาก อบรม/สัมมนา
ระบบคำสำคัญคณะ
องค์ความรู้
หน่วยงานในระบบ Share PSU
คณบดี
ที่ปรึกษาคณบดีด้านการบริหาร
ภาควิชาพืชศาสตร์
ภาควิชาสัตวศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
ภาควิชาธรณีศาสตร์
ภาควิชาวาริชศาสตร์
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
กลุ่มงานศูนย์วิจัย
กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง
กลุ่มงานบริการวิชาการ
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ฯ
หน่วยสารบรรณ
หน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยอาคารสถานที่ฯ
หน่วยคลัง
หน่วยพัสดุ
หน่วยทะเบียน
หน่วยกิจการนักศึกษา
งานนโยบายและแผน
      - นางสาววิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ (นามแฝง : มิกกี้)
      - นางมะลิ นิลสุวรรณ (นามแฝง : มอนลี่)
งานประกันคุณภาพ
หน่วยวิจัย
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หมวดหมู่ในระบบ Share PSU
วิจัย-วิจัยสถาบัน
การเรียนการสอน
บริการวิชาการการเกษตรและทรัพยากร
ประกันคุณภาพ
พัฒนางานประจำ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
กิจการนักศึกษา-ดูแลนักศึกษา
วิธีการใช้งาน Share
ประชาสัมพันธ์
ประวัติศาสตร์
เคล็ดลับ ไอที
เรื่องทั่วไป
องค์กรสร้างสุข
ปีงบประมาณ 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2547 | 2546 | 2544 | 2541 | 2540 | 2536

บทสัมภาษณ์...ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ
ปีงบประมาณ 2555

..::หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ 2555::..
บันทึก...สายใยผูกพัน..สัญญา..จะไม่ลืมกัน
ผู้เกษียณอายุราชการ

รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา
ภาควิชาพืชศาสตร์
..::บทสัมภาษณ์::..

ผศ.ดร.วินิจ เสรีประเสริฐ
ภาควิชาพืชศาสตร์
..::บทสัมภาษณ์::..

รศ.ดร.ชาญชัย ธนาวุฒิ
ภาควิชาธรณีศาสตร์
     

รศ.ดร.วิเชียร จาฏุพจน์
ภาควิชาธรณีศาสตร์
..::บทสัมภาษณ์::..

ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ
ภาควิชาสัตวศาสตร์
..::บทสัมภาษณ์::..

รศ.ดร.รัตนา สดุดี
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
     

ผศ.ดร.จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ
ภาควิชาวาริชศาสตร์
..::บทสัมภาษณ์::..


รศ.ดร.จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร


นางสมพิศ ศรีพงศ์พันธุ์
สำนักงานเลขานุการ
..::บทสัมภาษณ์::..
     

นางกฤษณา กลับทับลัง
ภาควิชาพืชศาสตร์
..::บทสัมภาษณ์::..


นายเปลี่ยน ณ มณี
ภาควิชาสัตวศาสตร์
..::บทสัมภาษณ์::..


นายนิวัช เพ็ชรพยาบาล
สำนักงานเลขานุการ
..::บทสัมภาษณ์::..
     

นายประชา นวลบุญ
สำนักงานเลขานุการ


   
     
     
กำหนดการจัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2555
วันที่ 18 กันยายน 2555
ณ ห้องจุติ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เวลา 08.30 น. - รถออกจากคณะฯ คันที่1
เวลา 09.00 น. - รถออกจากคณะฯ คันที่ 2
เวลา 09.30 น. - ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ร่วมงานพร้อมกันบริเวณห้องจุติ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ประธาน (อธิการบดี) กล่าวเปิดงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2555 พร้อมมอบโล่เกียรติยศและช่อดอกไม้แก่คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ สันติประชา)
เวลา 09.45 น. - นำเสนอประวัติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555
คณบดีขึ้นมอบโล่เกียรติยศ พร้อมช่อดอกไม้ แก่ผู้เกษียณจำนวน 12 ราย ตามลำดับ
เวลา 11.00 น. - ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมแสดงความรู้สึก ตัวแทนภาควิชา / หน่วยงาน มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ
เวลา 11.45 น. - เชิญผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมครอบครัวถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารคณะฯ และบุคลากรถ่ายรูปร่วมกัน
- ผู้ประสงค์มอบของที่ระลึกเชิญมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ
เวลา 12.00 น. - ผู้เกษียณอายุราชการ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน และผู้ร่วมงานร่วมรับประทานอาหาร และร้องเพลงคาราโอเกะ
เวลา 14.00 น. - เดินทางกลับคณะฯ
     
 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/