หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM
 
  :: KM ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ ::  
หน้าหลัก
นโยบายการจัดการความรู้
คณะทำงาน KM
แผนและผลการดำเนินงาน
สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM
กิจกรรม
รางวัลแด่คนช่างเขียน
บทสัมภาษณ์
ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ
เก็บมาฝาก อบรม/สัมมนา
ระบบคำสำคัญคณะ
องค์ความรู้
หน่วยงานในระบบ Share PSU
คณบดี
ที่ปรึกษาคณบดีด้านการบริหาร
ภาควิชาพืชศาสตร์
ภาควิชาสัตวศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
ภาควิชาธรณีศาสตร์
ภาควิชาวาริชศาสตร์
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
กลุ่มงานศูนย์วิจัย
กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง
กลุ่มงานบริการวิชาการ
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ฯ
หน่วยสารบรรณ
หน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยอาคารสถานที่ฯ
หน่วยคลัง
หน่วยพัสดุ
หน่วยทะเบียน
หน่วยกิจการนักศึกษา
งานนโยบายและแผน
      - นางสาววิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ (นามแฝง : มิกกี้)
      - นางมะลิ นิลสุวรรณ (นามแฝง : มอนลี่)
งานประกันคุณภาพ
หน่วยวิจัย
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หมวดหมู่ในระบบ Share PSU
วิจัย-วิจัยสถาบัน
การเรียนการสอน
บริการวิชาการการเกษตรและทรัพยากร
ประกันคุณภาพ
พัฒนางานประจำ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
กิจการนักศึกษา-ดูแลนักศึกษา
วิธีการใช้งาน Share
ประชาสัมพันธ์
ประวัติศาสตร์
เคล็ดลับ ไอที
เรื่องทั่วไป
องค์กรสร้างสุข
ปีงบประมาณ 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2547 | 2546 | 2544 | 2541 | 2540 | 2536

บทสัมภาษณ์...ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ
ปีงบประมาณ 2559

..::หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ 2559::..
ผู้เกษียณอายุราชการ

รศ.สุรพล ชลดำรงค์กุล
ภาควิชาสัตวศาสตร์
..::บทสัมภาษณ์::..

นายจำลอง ชูกำเนิด
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช


นายสุระพงศ์ สายบุญ
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
..::บทสัมภาษณ์::..

     

นายชำนาญ เถาสุวรรณ
ภาควิชาธรณีศาสตร์
..::บทสัมภาษณ์::..

นายพราก อวะภาค
ภาควิชาพืชศาสตร์
..::บทสัมภาษณ์::..

นายวรรณชัย พุทธมุสิก
ภาควิชาพืชศาสตร์
..::บทสัมภาษณ์::..
     

นายวัลย์ วงศ์สวัสดิ์
ฝ่ายวิจัยและบริการ
..::บทสัมภาษณ์::..

นายไพโรจน์ เจริญสุข
สำนักงานเลขานุการคณะฯ
..::บทสัมภาษณ์::..

นางลออรัตน์ ชอบหวาน
สำนักงานเลขานุการคณะฯ
..::บทสัมภาษณ์::..
     

นายเจริญ หรับจันทร์
สำนักงานเลขานุการคณะฯ
..::บทสัมภาษณ์::..
   
     
 
บุคลากรที่ลาออกจากราชการประจำปี 2559

นายสมเกียรติ ทองรักษ์
สำนักงานเลขานุการคณะฯ


นายขจร มุสิกะ
สำนักงานเลขานุการคณะฯ

นางสาวพัชรินทร์ เมฆสุนทร
สำนักงานเลขานุการคณะฯ
     
 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/