หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM องค์ความรู้
 
  :: เก็บมาฝาก อบรม/สัมมนา ::  
หน้าหลัก
นโยบายการจัดการความรู้
คณะทำงาน KM
แผนและผลการดำเนินงาน
สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM
กิจกรรม
รางวัลแด่คนช่างเขียน
บทสัมภาษณ์
ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ
เก็บมาฝาก อบรม/สัมมนา
ระบบคำสำคัญคณะ
องค์ความรู้
หน่วยงานในระบบ Share PSU
คณบดี
ที่ปรึกษาคณบดีด้านการบริหาร
ภาควิชาพืชศาสตร์
ภาควิชาสัตวศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
ภาควิชาธรณีศาสตร์
ภาควิชาวาริชศาสตร์
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
กลุ่มงานศูนย์วิจัย
กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง
กลุ่มงานบริการวิชาการ
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ฯ
หน่วยสารบรรณ
หน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยอาคารสถานที่ฯ
หน่วยคลัง
หน่วยพัสดุ
หน่วยทะเบียน
หน่วยกิจการนักศึกษา
งานนโยบายและแผน
      - นางสาววิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ (นามแฝง : มิกกี้)
      - นางมะลิ นิลสุวรรณ (นามแฝง : มอนลี่)
งานประกันคุณภาพ
หน่วยวิจัย
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หมวดหมู่ในระบบ Share PSU
วิจัย-วิจัยสถาบัน
การเรียนการสอน
บริการวิชาการการเกษตรและทรัพยากร
ประกันคุณภาพ
พัฒนางานประจำ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
กิจการนักศึกษา-ดูแลนักศึกษา
วิธีการใช้งาน Share
ประชาสัมพันธ์
ประวัติศาสตร์
เคล็ดลับ ไอที
เรื่องทั่วไป
องค์กรสร้างสุข
 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการ และการสืบค้นข้อมูลเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557

UKM 26 ในหัวข้อ "เปลี่ยนผ่าน UKM สู่ทศวรรษหน้า : นโยบายและการปฏิบัติ” : ตอน เรื่องที่เสวนา ( 1 – 3 ตุลาคม 2557)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 5 (20-23 ตุลาคม 2556)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ http://share.psu.ac.th

คู่มือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง http://share.psu.ac.th (ชุดใช้งานเบื้องต้น และหลักสูตรเร่งรัด)

คู่มืออบรม Share version ใหม่ โดย อ.อานนท์ อุปบัลลังก์

เอกสารการใช้งาน share.psu.ac.th version ใหม่
          แนะนำเบื้องต้น
          ขั้นพื้นฐาน เครื่องมือสำหรับการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
          แนะนำวิธีการติดตามเนื้อหา และความเคลื่อนไหว
          แนะนำการจัดการเนื้อหาและระบบ

รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน ตามโครงการความร่วมมือ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อบรมที่คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง คุณอำนวย ขั้น Advance วันที่ 23-24 สิงหาคม 2553
เอกสารจากการฝึกอบรม "กระบวนกร (Facilitator)" วันที่ 27-28 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องอบรมสัมมนา SMEs คณะวิทยาการจัดการ วิทยากรโดย รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยคำ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
 
 
 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/