หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM องค์ความรู้
 
  :: KM ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ ::  
หน้าหลัก
นโยบายการจัดการความรู้
คณะทำงาน KM
แผนและผลการดำเนินงาน
สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM
กิจกรรม
รางวัลแด่คนช่างเขียน
บทสัมภาษณ์
ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ
เก็บมาฝาก อบรม/สัมมนา
ระบบคำสำคัญคณะ
องค์ความรู้
หน่วยงานในระบบ Share PSU
คณบดี
ที่ปรึกษาคณบดีด้านการบริหาร
ภาควิชาพืชศาสตร์
ภาควิชาสัตวศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
ภาควิชาธรณีศาสตร์
ภาควิชาวาริชศาสตร์
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
กลุ่มงานศูนย์วิจัย
กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง
กลุ่มงานบริการวิชาการ
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ฯ
หน่วยสารบรรณ
หน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยอาคารสถานที่ฯ
หน่วยคลัง
หน่วยพัสดุ
หน่วยทะเบียน
หน่วยกิจการนักศึกษา
งานนโยบายและแผน
      - นางสาววิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ (นามแฝง : มิกกี้)
      - นางมะลิ นิลสุวรรณ (นามแฝง : มอนลี่)
งานประกันคุณภาพ
หน่วยวิจัย
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หมวดหมู่ในระบบ Share PSU
วิจัย-วิจัยสถาบัน
การเรียนการสอน
บริการวิชาการการเกษตรและทรัพยากร
ประกันคุณภาพ
พัฒนางานประจำ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
กิจการนักศึกษา-ดูแลนักศึกษา
วิธีการใช้งาน Share
ประชาสัมพันธ์
ประวัติศาสตร์
เคล็ดลับ ไอที
เรื่องทั่วไป
องค์กรสร้างสุข
ปีงบประมาณ 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2547 | 2546 | 2544 | 2541 | 2540 | 2536

ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ
ปีงบประมาณ 2561

..::หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ 2561::..
ผู้เกษียณอายุราชการ

รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี
ภาควิชาพืชศาสตร์

รศ.ดร.วุฒิพร พรหมขุนทอง
ภาควิชาวาริชศาสตร์


ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน
ภาควิชาวาริชศาสตร์
     

ผศ.ดร.เชาวน์ ยงเฉลิมชัย
ภาควิชาธรณีศาสตร์

นายสุภาพ จันทรัตน์
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

นางสาววิไลลักษณ์ สิงขรัตน์
สำนักงานคณะ
     

นางจินดารัตน์ บุญยสุพัฒน์
สำนักงานคณะ

นางเยาวะริน สุวรรณสะอาด
ภาควิชาสัตวศาสตร์

นายประพนธ์ สังขาชาติ
ภาควิชาสัตวศาสตร์
     

นายประเสริฐ แสงแก้ว
ภาควิชาพืชศาสตร์

นางลำเพย แก้วทอง
ภาควิชาพืชศาสตร์

นายจรัญ จิตต์สกูล
สำนักงานคณะ
     

นายกิจจา วาดงาม
สำนักงานคณะ
   
     
     
บุคลากรที่ลาออกจากราชการประจำปี 2561

นางอ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล
ภาควิชาธรณีศาสตร์

   
     
 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/