โครงสร้างคณะทรัพยากรธรรมชาติ

แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ (update 19 มิถุนายน 2563)

แผนภูมิการบริหาร (update 19 มิถุนายน 2563)

โครงสร้างการบริหาร งานนโยบายและแผน

โครงสร้างการบริหาร งานนโยบายและแผน (update 24 ตุลาคม 2561)

ชื่อส่วนงาน ภาษาอังกฤษ

ชื่อส่วนงาน ภาษาอังกฤษ (update 12 มิถุนายน 2563)