โครงสร้างคณะทรัพยากรธรรมชาติ

แผนภูมิการแบ่งส่วนงาน (update 1 กุมภาพันธ์ 2564)

แผนภูมิการบริหาร (update 23 มีนาคม 2564)

โครงสร้างการบริหาร งานนโยบายและแผน

โครงสร้างการบริหาร งานนโยบายและแผน (update 11 กันยายน 2563)

ชื่อส่วนงาน ภาษาอังกฤษ

ชื่อส่วนงาน ภาษาอังกฤษ (update 1 กุมภาพันธ์ 2564)