โครงสร้างคณะทรัพยากรธรรมชาติ

แผนภูมิการบริหาร (update 8 มีนาคม 2561)

แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ (update 24 กรกฎาคม 2562)

โครงสร้างการบริหาร งานนโยบายและแผน

โครงสร้างการบริหาร งานนโยบายและแผน (update 24 ตุลาคม 2561)