Document
(ภาพจะหยุดเล่น เมื่อนำเมาส์วางบนภาพ)
ขอแสดงความยินดีกับ ดร. สุรีรัตน์ เย็นช้อน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ธีญาภรณ์ แก้วทวี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปี 2564
Tabbed Content
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตลาดเกษตร ม.อ., ถนนคนเดิน @ตลาดเกษตร ม.อ., และโรงอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ดู : 91)
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ดู : 75)
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธีญาภรณ์ แก้วทวี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดู : 196)
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุรีรัตน์ เย็นซ้อน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดู : 2440)
พฤหัสบดีที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอเชิญท่านร่วมบริจาคโลหิต (ดู : 187)
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า (ดู : 291)
โปรโมชั่นของ นม ม.อ. PSU MILK (ดู : 258)
ฝากซื้อ จอดรับ ขับกลับ ตลาดเกษตร ม.อ. (ดู : 379)
ขอเชิญเข้าฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการรับทุนผู้มีศักยภาพสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน (ดู : 300)
ประกาศรับสมัครค่ายเกษตรตัวน้อย ครั้งที่ 6 (ดู : 328)
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 20 (ดู : 324)
ขอเชิญอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Canva (ดู : 338)
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขากีฏวิทยา (ดู : 524)
ขอแสดงความยินดี นางสาวสุดารา คล้ายมณี (ดู : 652)
ทีมนักวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ ระบุชนิดโรคอุบัติใหม่ ใบร่วงยางพารา ได้สำเร็จเป็นรายงานแรกในโลก (ดู : 647)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือก เป็นนักศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1/1 (ดู : 0)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการรักเกษตรและโครงการยุวเกษตร ประจำปีการศึกษา 2565 (ดู : 0)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษา โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ดู : 259)
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 50 คน (ดู : 123)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นนักศึกษา ตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ดู : 149)
ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษา เข้าร่วมฝึกอบรม "แนวคิดผู้ประกอบการ" (ดู : 203)
ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 (ดู : 230)
ประกาศรายชื่อและขั้นตอนการรับทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ระดับปริญญาตรี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 259)
กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2564 (ดู : 1326)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 (ดู : 1090)
แนวทางการดำเนินงานการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ในระบบ TCAS รอบที่ ๓ (Admission ๑ และ Admission ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ดู : 419)
ผลการคัดเลือกนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเภทสนับสนุนการเรียนออนไลน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 (ดู : 586)
กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) (ดู : 925)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป และ ทุน COVID-19 ประจำปีการศึกษา 2563 และจองวันสัมภาษณ์ (ดู : 1318)
กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2563 (ดู : 1841)
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการเรียนออนไลน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 (ดู : 800)
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลนักกิจกรรมตัวอย่างและโครงการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 (ดู : 857)
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2562 (ดู : 961)
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับรางวัลในงานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา และโครงการเฟ้นหาคนดี ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 1648)
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุธี ศิริภักดี ได้รับรางวัล “คนดีศรีเกษตร” ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 1324)
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิลาวัลย์ อินทคง (ดู : 1990)
ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร (ดู : 12319)
ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล ปีการศึกษา 2558 (ดู : 2082)
[video] นักศึกษาควรรู้หลักเกณฑ์การพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More (ดู : 2128)
แนะนำโปรแกรม Tell Me More (TMM) สำหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ดู : 2156)
ค้นหาด้วย Google.com
Public Relations

Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7428-6018 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7428-6038
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th