ปุ๋ย

Up

ปุ๋ย

ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2558. ผลของการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ตัวอย่างใบปาล์มน้ำมันที่มีต่อต้นทุน และผลผลิต. เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน. 
ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2556. บทบาทของโบรอนในการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน. เอกสารเผยแพร่ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน. 
ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2556. บทบาทของธาตุแมกนีเซียมในการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน.เอกสารเผยแพร่ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.
ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2556. ให้ปุ๋ยปาล์ม ถามอาหารในใบ. เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน. 
ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2555. เทคนิคการให้ปุ๋ยกับปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว. เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน. 
ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2555. อาหารของปาล์ม. เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.
ชัยรัตน์ นิลนนท์ ธีระพงศ์ จันทรนิยม ประกิจ ทองคำ ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ และปราณี สุวรรณรัตน์ . 2551. สภาพการทำสวนและการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับปาล์มน้ำมันของเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี.  วารสารดินและปุ๋ย ปีที่ 30 ฉบับที่ 1: 12-22.
ชัยรัตน์ นิลนนท์ ธีระพงศ์ จันทรนิยม ประกิจ ทองคำ และธีระ เอกสมทราเมษฐ์. 2547. โบรอนกับ...ปาล์มน้ำมัน. จดหมายข่าวปาล์มน้ำมัน ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 : 11-13.
ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ ชัยรัตน์ นิลนนท์ ธีระพงศ์ จันทรนิยม ประกิจ ทองคำ และสมมิตร สังข์แก้ว. 2544. ผลของระดับปุ๋ย P และ K ต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมัน. ว.สงขลานครินทร์ วทท. ปีที่ 23. (ฉบับพิเศษ) : ปาล์มน้ำมัน. 661-677.
ชัยรัตน์ นิลนนท์ ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ ธีระพงศ์ จันทรนิยม ประกิจ ทองคำ และวรรณา เลี้ยววาริณ. 2544. ผลของการใช้ปุ๋ยต่อการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมัน. ว.สงขลานครินทร์ วทท. ปีที่ 23. (ฉบับพิเศษ) : ปาล์มน้ำมัน. 649-659.
ชัยรัตน์ นิลนนท์, ธีระพงศ์ จันทรนิยม, ประกิจ ทองคำ และธีระ เอกสมทราเมษฐ์. 2544. ข้อมูลน่ารู้ ปาล์มน้ำมัน. จดหมายข่าวปาล์มน้ำมัน ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 : 5-6.
ประกิจ ทองคำ, วรรณา เลี้ยววาริณ, ธีระพงศ์ จันทรนิยม, ชัยรัตน์ นิลนนท์ และธีระ เอกสมทราเมษฐ์. 2543. การเก็บตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมันเพื่อส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ.จดหมายข่าวปาล์มน้ำมัน ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 : 6-9.
 
 
Powered by Phoca Download

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อทีมงาน

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. 074-286012(อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์) หรือ 074-286059(เยาวลักษณ์ ชัยพลเดช)

E-mail : amonrat.b@psu.ac.th,yaowalak.c@psu.ac.th


©2021 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Search