หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM องค์ความรู้
 
  :: ระบบคำสำคัญคณะ ::  
หน้าหลัก
นโยบายการจัดการความรู้
คณะทำงาน KM
แผนและผลการดำเนินงาน
สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM
กิจกรรม
รางวัลแด่คนช่างเขียน
บทสัมภาษณ์
ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ
เก็บมาฝาก อบรม/สัมมนา
ระบบคำสำคัญคณะ
องค์ความรู้
หน่วยงานในระบบ Share PSU
คณบดี
ที่ปรึกษาคณบดีด้านการบริหาร
ภาควิชาพืชศาสตร์
ภาควิชาสัตวศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
ภาควิชาธรณีศาสตร์
ภาควิชาวาริชศาสตร์
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
กลุ่มงานศูนย์วิจัย
กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง
กลุ่มงานบริการวิชาการ
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ฯ
หน่วยสารบรรณ
หน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยอาคารสถานที่ฯ
หน่วยคลัง
หน่วยพัสดุ
หน่วยทะเบียน
หน่วยกิจการนักศึกษา
งานนโยบายและแผน
      - นางสาววิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ (นามแฝง : มิกกี้)
      - นางมะลิ นิลสุวรรณ (นามแฝง : มอนลี่)
งานประกันคุณภาพ
หน่วยวิจัย
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หมวดหมู่ในระบบ Share PSU
วิจัย-วิจัยสถาบัน
การเรียนการสอน
บริการวิชาการการเกษตรและทรัพยากร
ประกันคุณภาพ
พัฒนางานประจำ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
กิจการนักศึกษา-ดูแลนักศึกษา
วิธีการใช้งาน Share
ประชาสัมพันธ์
ประวัติศาสตร์
เคล็ดลับ ไอที
เรื่องทั่วไป
องค์กรสร้างสุข
 
ขอความร่วมมือจัดคำสำคัญในรบบ Share PSU เพิ่มเติม
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามแผน KM และการใช้คำสำคัญ
กระบวนการจัดคำสำคัญคณะฯ
 
                กระบวนการจัดระบบคำสำคัญในการบันทึกบนระบบ http://share.psu.ac.th การเชื่อมโยงคำสำคัญในเว็บไซต์ KM ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นรูปแบบเดียวกันกับระบบสารสนเทศในระบบ File server ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอความร่วมมือในการใช้คำสำคัญจำนวน 4 ข้อความ เพื่อการจัดหมวดหมู่บันทึกของภาควิชา หน่วยงาน/งาน ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งการใส่คำสำคัญในระบบ Share PSU รูปแบบใหม่ ต้องพิมพ์ตัวอักษรทุกตัวโดยแยกระหว่างคำด้วยเครื่องหมายจุลภาค ดังนี้
               1. ข้อความที่ 1 ให้ระบุคำสำคัญ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
               2. ข้อความที่ 2 ให้ระบุคำสำคัญของภาควิชา/ หน่วยงาน โดยพิมพ์ fnr เว้นหนึ่งตัวอักษร และตามด้วยชื่อภาควิชา/หน่วยงาน ดังนี้
 หมวดหน่วยงาน Keyword
  - ภาควิชาพืชศาสตร์ fnr plant
  - ภาควิชาสัตวศาสตร์ fnr animal
  - ภาควิชาพัฒนาการเกษตร fnr agri dev
  - ภาควิชาธรณีศาสตร์ fnr earth
  - ภาควิชาวาริชศาสตร์ fnr aquatic
  - ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช fnr pest mgt
  - กลุ่มงานศูนย์วิจัย fnr r.center
  - กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง fnr r.station
  - กลุ่มงานบริการวิชาการ fnr outreach
  - กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ฯ fnr manage
  - หน่วยสารบรรณ fnr document
  - หน่วยการเจ้าหน้าที่ fnr person
  - หน่วยอาคารสถานที่ฯ fnr building
  - หน่วยคลัง fnr finance
  - หน่วยพัสดุ fnr material
  - หน่วยทะเบียน fnr ed service
  - หน่วยกิจการนักศึกษา fnr student
  - งานนโยบายและแผน fnr plan
  - งานประกันคุณภาพ fnr qa
  - หน่วยวิจัย fnr research
  - หน่วยวิเทศสัมพันธ์ fnr foreign
  - งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ fnr it
               3. ข้อความที่ 3 ให้ระบุคำสำคัญเพื่อกำหนดหมวดหมู่บันทึกบนระบบ http://share.psu.ac.th จำนวน 13 ด้าน คือ
 หมวดหัวข้อบทความ Keyword
  - วิจัย–สถานีวิจัย-ศูนย์วิจัย fnr-g- research
  - การเรียนการสอน fnr-g-learn
  - บริการวิชาการการเกษตรและทรัพยากร fnr-g-outreach
  - ประกันคุณภาพ fnr-g-qa
  - พัฒนางานประจำ fnr-g-develop
  - บริหารทรัพยากรมนุษย์ fnr-g-person
  - กิจการนักศึกษา fnr-g-student
  - วิธีการใช้งาน share fnr-g-share process
  - ประชาสัมพันธ์ fnr-g-pr
  - ประวัติศาสตร์ fnr-g-history
  - เคล็บลัด ไอที fnr-g-it
  - เรื่องทั่วไป fnr-g-general
  - องค์กรสร้างสุข fnr-g-happy workplace

               4. ข้อความที่ 4  ให้ระบุคำสำคัญกลุ่มเรื่องที่บันทึก โดยให้พิมพ์ข้อความ  fnr  ตามด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ (-)  และตามด้วยกลุ่มเรื่องที่บันทึก  ดังตัวอย่างกลุ่มเรื่องของงานนโยบายและแผน ดังนี้  
               งานนโยบายและแผน มีเรื่องที่บันทึกรวมอยู่ในหมวดหมู่พัฒนางานประจำเป็นจำนวนมาก  เพื่อเป็นการสกัดความรู้ในองค์กร และสะดวกในการค้นหา จึงได้จัดกลุ่มเรื่องที่บันทึก ดังนี้
               -  ด้านอัตรากำลัง
               -  ด้านงบประมาณแผ่นดิน
               -  ด้านงบประมาณเงินรายได้
               -  ด้านตำแหน่งพนักงานเงินรายได้
               -  ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา
               -  ด้านการพัฒนาเว็บไซต์

ตัวอย่างคำสำคัญ เช่น หน่วยกิจการนักศึกษา บันทึกเรื่องกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ใส่คำสำคัญดังนี้

คณะทรัพยากรธรรมชาติ, fnr student, fnr-g-student, fnr-ปฐมนิเทศนักศึกษา
 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/