อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
ระหว่าง 26 ม.ค. 62 - 24 ก.พ. 62

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
158, 159
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

โปรแกรม วันเวลา จำนวน / จำนวนรับ
MS Word 2010 วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 49 / 55
MS Word 2010 วันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 55 / 55
MS Word 2010 วันเสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 53 / 55
MS Word 2010 วันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 53 / 55
MS Word 2010 วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 35 / 55
MS PowerPoint  2010 วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. 47 / 55
MS PowerPoint  2010 วันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. 55 / 55
MS PowerPoint  2010 วันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. 31 / 55
MS PowerPoint  2010 วันเสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. 55 / 55
MS PowerPoint  2010 วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. 55 / 55
MS Excel  2010 วันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. 47 / 55
MS Excel  2010 วันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. 48 / 55
MS Excel  2010 วันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. 53 / 55
MS Excel  2010 วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. 40 / 55
MS Excel  2010 วันอาทิตย์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. 55 / 55

ระบบลงทะเบียนอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่