หน้าหลัก PSU > หน้าหลักคณะ > TOR


การประเมินการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาและการเลื่อนขั้น ครั้งที่ 2/2557
อัพไฟล์ผลงานเด่น ถึงวันที่ 16 ก.ค.57
สำหรับบุคลากรสำนักงานเลขานุการ
ประเมินจากผู้ใช้บริการ กลุ่มพนักงานขับรถ / ยาม / ช่าง /แม่บ้าน วันที่ 17-24 ก.ค.57
ประเมินกลุ่มอื่น 25-31 ก.ค.57

ข้อตกลงเบื้องต้น
      เฉพาะผู้บังคับบัญชา และ/หรือ ผู้รับประเมินส่งไฟล์ TOR และ/หรือ ผู้รับบริการหรือผู้ร่วมงาน
      เฉพาะสำนักงานเลขานุการ

ข่าวใหม่
           ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 และตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการทำงาน ในสัดส่วน 80:20 ซึ่งในส่วนของการประเมินพฤติกรรมการทำงาน Competency ได้กำหนดแนวทางต่างไปจากเดิมคือ ในส่วนของหัวหน้าหน่วยงาน (ผู้ที่มีผู้ไต้บังคับบัญชา) ได้กำหนดตัวประเมินลดลง จากเดิม 10 ตัว เหลือ 8 ตัว

สายสนับสนุนและลูกจ้างทุกประเภท

  1. ผลงานตามหน้าที่ และผลงานพิเศษ (80 คะแนน)

เนื่องจากบุคลากรกลุ่มนี้มีภาระงานที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันมากจึงเสนอให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานจัดทำข้อตกลงภาระงาน (TOR) โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงาน หรือตัวชี้วัดความสำเร็จของงานเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงานและการประเมิน
นอกจากนี้ภาควิชา/หน่วยงานสามารถใช้งานท้าทายและงานสร้างสรรค์จากที่ตกลงกันไว้กับผู้บังคับบัญชาใน TOR มาประกอบการประเมินได้ และการรายงานผลการประเมินตาม TOR หากมีการทำงานที่เป็นผลงานท้าทาย ผลงานเด่น/งานเชิงพัฒนา ให้รายงานเพื่อประกอบการประเมินให้ชัดเจนด้วย

  1. พฤติกรรมการทำงาน (20 คะแนน)

องค์ประกอบผู้ประเมินมาจาก 3 ส่วนคือ
-  ผู้บังคับบัญชา
-  ผู้ร่วมงาน
-  ผู้ใช้บริการ
โดยจำนวนผู้ประเมินแต่ละกลุ่มภาควิชา/หน่วยงานสามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสม โดยให้น้ำหนักที่การประเมินจากผู้บังคับบัญชาเป็นหลัก เช่น
- ผู้บังคับบัญชา ร้อยละ 70
-  ผู้ร่วมงาน          ร้อยละ 15
-  ผู้ใช้บริการ        ร้อยละ 15
เป็นต้น


ผู้ดูแลระบบ

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โทร.6053-4
 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 โทรศัพท์ 074-212806 โทรสาร 074-558803
  http://www.natres.psu.ac.th/