Document

สำนักงานบริหารคณะ

วิสัยทัศน์ (VISION) บริการประทับใจ ใช้ทรัพยากรให้เพิ่มค่า พัฒนาอย่างยั่งยืน
พันธกิจ (Mission) สนับสนุนพันธกิจของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป้าประสงค์ (Goals) สนับสนุนพันธกิจเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ให้ประทับใจผู้ใช้บริการ ใช้ทรัพยากรให้เพิ่มค่า และพัฒนาอย่างยั่งยืน
งานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาตรี) ห้อง 114 อาคาร 1 โทร 0-7428-6049, 0-7428-6235 ภายใน 6049, 6235
งานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) ห้อง 114 อาคาร 1 โทร 0-7428-6048 ภายใน 6048
งานกิจการนักศึกษา ห้อง 114 อาคาร 1 โทร 0-7428-6050-1 ภายใน 6050-1
งานนโยบายและแผน ห้อง 140 อาคาร 1 โทร 0-7428-6028-9 ภายใน 6028-9
งานประกันคุณภาพ ห้อง 140 อาคาร 1 โทร 0-7428-6009 ภายใน 6009
งานคลัง ห้อง 136 อาคาร 1 โทร 0-7428-6022-3 ภายใน 6022-3
งานพัสดุ ห้อง 116 อาคาร 1 โทร 0-7428-6011, 0-7428-6024-5 ภายใน 6011, 6024-5
งานสารบรรณ ห้อง 136 อาคาร 1 โทร 0-7428-6018-21 ภายใน 6018-21
งานการเจ้าหน้าที่ ห้อง 141 อาคาร 1 โทร 0-7428-6026-7 ภายใน 6026-7
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ห้อง 129/1 อาคาร 1 โทร 0-7428-6030-31, 0-7428-6064 ภายใน 6030-31, 6064
งานวิเทศสัมพันธ์ ห้อง 123 อาคาร 1 โทร 0-7428-6012-3,0-7428-6016 ภายใน 6012-3, 6016
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ห้อง 256 อาคาร 2 โทร 0-7428-6053-4,0-7428-6010 ภายใน 6053-4, 6010
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7428-6018 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7428-6038
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 21    มิถุนายน   2564