Document
(ภาพจะหยุดเล่น เมื่อนำเมาส์วางบนภาพ)
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เสาวภา ด้วงปาน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นด้านชุมชนและพื้นที่
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
Tabbed Content
ขอเชิญร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนคณะทรัพยากรธรรมชาติในอนาคตในมุมมองของภาคธุรกิจเอกชน” (ดู : 90)
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 19 (ดู : 83)
ขอแสดงความยินดี นางสาวสุดารา คล้ายมณี (ดู : 147)
ทีมนักวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ ระบุชนิดโรคอุบัติใหม่ ใบร่วงยางพารา ได้สำเร็จเป็นรายงานแรกในโลก (ดู : 143)
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 (ดู : 327)
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข (ดู : 445)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิชัย หวังวโรดม และดร.ขวัญตา ขาวมี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น (ดู : 952)
คณะทรัพยากรธรรรมชาติ ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561 (ดู : 859)
ขอแสดงความยินดี กับ คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง ได้รับการพิจารณาจาก ม.อ. กับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น (ดู : 1183)
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เสาวภา ด้วงปาน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดู : 1246)
ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย (ดู : 1381)
ขอแสดงความยินดี อาจารย์ - นักศึกษาภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับทุนJapan-Asia Youth Exchange Program in Science จากประเทศญี่ปุ่น (ดู : 1395)
ขอแสดงความยินดีอาจารย์-นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน (ดู : 846)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง (ดู : 1086)
รางวัล Best Poster Award โดยทีมนักวิจัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์ (ดู : 933)
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 (ดู : 532)
เอกสารสำหรับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 (ดู : 414)
กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3) (ดู : 517)
ผลการคัดเลือกนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเภทสนับสนุนการเรียนออนไลน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 (ดู : 158)
กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) (ดู : 437)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป และ ทุน COVID-19 ประจำปีการศึกษา 2563 และจองวันสัมภาษณ์ (ดู : 794)
สำรวจวัน-เวลาว่างนักศึกษา เพื่อนัดสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ดู : 494)
กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2563 (ดู : 1298)
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการเรียนออนไลน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 (ดู : 342)
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลนักกิจกรรมตัวอย่างและโครงการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 (ดู : 366)
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2562 (ดู : 448)
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับรางวัลในงานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา และโครงการเฟ้นหาคนดี ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 1157)
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุธี ศิริภักดี ได้รับรางวัล “คนดีศรีเกษตร” ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู : 884)
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิลาวัลย์ อินทคง (ดู : 1517)
ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร (ดู : 10486)
ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล ปีการศึกษา 2558 (ดู : 1609)
[video] นักศึกษาควรรู้หลักเกณฑ์การพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More (ดู : 1670)
แนะนำโปรแกรม Tell Me More (TMM) สำหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ดู : 1757)
อบรม CHE QA Online System (ดู : 110)
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ศรีสงขลาฟาร์ม และ คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ดู : 200)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ร่วมศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดพิธีมอบแพะแบล็คเบงกอลพระราชทาน (ดู : 163)
ผู้บริหารสถาบันฮาลาล ม.อ.เยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ (ดู : 183)
คณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต รับมอบเครื่องตรวจจับอุณภูมิร่างกายและคัดกรองอาการไข้ด้วยภาพถ่ายความร้อน (Sci Thermoscan Infrared Fever Screening System) (ดู : 221)
ข่าวกิจกรรมย้อนหลังทั้งหมด > >
ค้นหาข่าวภาายในคณะ

ค้นหาด้วย Google.com
Public Relations

Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7428-6018 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7428-6038
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 29    ตุลาคม   2563