Document
[ ข่าวนักศึกษา ]
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับรางวัลในงานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา และโครงการเฟ้นหาคนดี ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2561(ดู : 1344)

       เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับโล่เกียรติยศในโครงการเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์

นักกิจกรรมตัวอย่างด้านกีฬา ได้แก่

      นายธนวัตน์ ชินอนาฉายอรุณ

นักกิจกรรมตัวอย่าง ด้านบริหาร ได้แก่ 

      นายเอกรัตน์ มันเหมาะ

      นายชวกรณ์ ภู่เพชร

      นายสุภกิจ คงสวัสดิ์

นักกิจกรรมตัวอย่างด้านสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ได้แก่

      นายพูลศักดิ์ ตรีวัย 

และนอกจากนี้นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติยังได้รับโล่เกียรติยศจากโครงการเฟ้นหาคนดี “ใจดี กายงาม เชิดชูนามสงขลานครินทร์” ประจำปีการศึกษา 2561 

โครงการเฟ้นหาคนดี ประเภทบุคคล ได้แก่

      นายธีระภัทร์ โฮ 

      นางสาวซอลย่า โต๊ะหมัด

โครงการ ประเภทการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ได้แก่

โครงการแต่งกายดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 


วันที่ลงข่าว 17    พฤษภาคม   2562
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7428-6018 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7428-6038
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 18    พฤษภาคม   2564