โครงสร้าง
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-286050