ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา รัตนไชย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา รัตนไชย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
โทร. 0 7428 6006 ภายใน 6006
E-mail: apinya.r@psu.ac.th
นางสาวโสภิดา ขี่ทอง

ชื่อ : นางสาวโสภิดา ขี่ทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร. 0 7428 6050 ภายใน 6050
E-mail: sopida.k@psu.ac.th

 • วินัยนักศึกษา
 • ทุนการศึกษา
 • แนะแนวการจัดหางาน และการศึกษาต่อ
 • สวัสดิการนักศึกษา เช่นหอพัก การรักษาพยาบาล
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก
 • กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ ฯ
 • เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะ ฯ
นายณรงค์ศักดิ์ นกแก้ว

ชื่อ - สกุล : นายณรงค์ศักดิ์ นกแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร. 0 7428 6051 ภายใน 6051
E-mail : narongsak.no@psu.ac.th

 • ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินกิจกรรมของนักศึกา ตลอดปีการศึกษา
 • กำกับดูแล ติดตาม ให้นักศึกาเขียนดครงการ ดำเนินโครงการ รายงานผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา ตลอดปีการศึกษา
 • จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุรธรรม จริยธรรม ทักษะในการดำเนินชีวิต
 • บันทึกทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา
 • จองห้องเรียน สำหรับดำเนินกิจกรรมนักศึกษา
 • ดูแลปรับปรุงเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา
 • กิจกรรมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ ฯ
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
นายกันตินันท์ แก้วหนู

ชื่อ - สกุล : นายกันตินันท์ แก้วหนู
ตำแหน่ง : นักกิจการนักศึกษา
โทร. 0 7428 6051 ภายใน 6051
E-mail : kantinan.k@psu.ac.th

- กำกับ ดูแล ติดตาม โครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษาให้มีการดำเนินโครงการ รายงานผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา ตลอดปีการศึกษา
- ดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- ออกแบบและจัดทำสื่อเพื่อการดำเนินกิจกรรมในงานกิจการนักศึกษา
- ดูแล จัดการและการติดต่อนักศึกษาเกี่ยวกับไปรษณียภัณฑ์
- งานธุรการ เช่น จัดทำหนังสือราชการ รับ-ส่งหนังสือ รับโทรศัพท์
- ให้ข้อมูล ข่าวสาร ตอบข้อซักถามด้านกิจกรรมนักศึกษาแก่นักศึกษา บุคลากร และผู้ปกครอง
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
- ผู้ประสานงานโครงการมหาวิทยาลัยธนาคาร
- ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
นางสาวหญิงรวี บุญสง

ชื่อ - สกุล : นางสาวหญิงรวี บุญสง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0 7428 6050 ภายใน 6050
E-mail : yingrawee.b@psu.ac.th

- ประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ
- ประสานงานและติดต่อกับสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ดูแลการโครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย
- ประชาสัมพันธ์และประสานงานการจัดกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าคณะฯ
- จัดทำและดูแลฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะฯ
- ติดตาม จัดทำ และดูแลฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะฯ
- รับผิดชอบกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่า
- ดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน
-ออกแบบและจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา การรับสมัครงาน ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
- ผู้ประสานงานโครงการทรัพยาผู้ประกอบการ
- ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะฯ
กรรมการทุน
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา