นางสาวโสภิดา ขี่ทอง
นางสาวโสภิดา ขี่ทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร. 0 7428 6050 ภายใน 6050
E-mail: sopida.k@psu.ac.th
 • วินัยนักศึกษา
 • ทุนการศึกษา
 • แนะแนวการจัดหางาน และการศึกษาต่อ
 • สวัสดิการนักศึกษา เช่นหอพัก การรักษาพยาบาล
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก
 • กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ ฯ
 • เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะ ฯ
นายณรงค์ศักดิ์ นกแก้ว
นายณรงค์ศักดิ์ นกแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร. 0 7428 6051 ภายใน 6051
E-mail : narongsak.no@psu.ac.th
 • ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินกิจกรรมของนักศึกา ตลอดปีการศึกษา
 • กำกับดูแล ติดตาม ให้นักศึกาเขียนดครงการ ดำเนินโครงการ รายงานผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา ตลอดปีการศึกษา
 • จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุรธรรม จริยธรรม ทักษะในการดำเนินชีวิต
 • บันทึกทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา
 • จองห้องเรียน สำหรับดำเนินกิจกรรมนักศึกษา
 • ดูแลปรับปรุงเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา
 • กิจกรรมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ ฯ
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
นายกฤษฎา หลักเมือง
นายกฤษฎา หลักเมือง
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร. 0 7428 6050 ภายใน 6050
E-mail : kritsada.l@psu.ac.th
 • กำกับดูแล ติดตาม ให้นักศึกษาเขียนดครงการ ดำเนินโครงการ รายงานผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา ตลอดปีการศึกษา
 • ประสานงานในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะในการดำเนินชีวิต
 • ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา การรับสมัครงาน ทุนการศึกษา แก่นักศึกษา
 • ออกแบบจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์งานกิจการนักศึกษา
 • ดูแล จัดการและติดต่อนักศึกา เกี่ยวกับไปรษณียภัณฑ์
 • ประสานงานกับชมรมศิษยืเก่าคณะ ฯ และสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
 • งานธุรการ เช่น รับ – ส่งหนังสือ รับโทรศัพท์
 • ให้ข้อมูล ข่าวสาร ตอบข้อซักถามด้านกิจกรรมนักศึกา แก่นักศึกษา บุคลากร และผู้ปกครอง
กรรมการทุน