ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา รัตนไชย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา รัตนไชย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
โทร. 0 7428 6006 ภายใน 6006
E-mail: apinya.r@psu.ac.th
นางสาวโสภิดา ขี่ทอง

ชื่อ : นางสาวโสภิดา ขี่ทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร. 0 7428 6050 ภายใน 6050
E-mail: sopida.k@psu.ac.th

 • วินัยนักศึกษา
 • ทุนการศึกษา
 • แนะแนวการจัดหางาน และการศึกษาต่อ
 • สวัสดิการนักศึกษา เช่นหอพัก การรักษาพยาบาล
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก
 • กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ ฯ
 • เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะ ฯ
นายณรงค์ศักดิ์ นกแก้ว

ชื่อ - สกุล : นายณรงค์ศักดิ์ นกแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร. 0 7428 6051 ภายใน 6051
E-mail : narongsak.no@psu.ac.th

 • ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินกิจกรรมของนักศึกา ตลอดปีการศึกษา
 • กำกับดูแล ติดตาม ให้นักศึกาเขียนดครงการ ดำเนินโครงการ รายงานผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา ตลอดปีการศึกษา
 • จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุรธรรม จริยธรรม ทักษะในการดำเนินชีวิต
 • บันทึกทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา
 • จองห้องเรียน สำหรับดำเนินกิจกรรมนักศึกษา
 • ดูแลปรับปรุงเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา
 • กิจกรรมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ ฯ
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา