เดือนสิงหาคม

รูปภาพ วันที่ กิจกรมม รายละเอียด
09/08/2562 - 18/08/2562 งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27 (คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานนักศึกษาและนักศึกษาฝ่ายต่างๆ)

            หน่วยกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา นักศึกษาฝ่ายประสานงานนักศึกษาและชมรมต่างๆ ร่วมกันทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละฝ่าย ภายในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 9 - 18 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 22.00 น. โดยหลังจากทำงานเสร็จสิ้นในแต่ละวัน ได้มีการประชุมเพื่อสรุปการทำงาน รายงานปัญหาและอุปสรรคที่พบเพื่อร่วมกับแก้ปัญหาและวางแผนการทำงานในวันถัดไป                               

เอกสารอ้างอิง
1. แบบสอบถามการทำงานของนักศึกษาในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่27
2. สรุปแบบสอบถามการทำงานของนักศึกษาในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่27

07/08/2562 - 07/08/2562 ประชุมนักศึกษาในการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27-2

            หน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมติดตามความคืบหน้าการทำงานของนักศึกษาในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27 ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 - 20.30 น. ณ ห้อง 165 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการแบ่งหน้าที่ การเตรียมงานในแต่ละฝ่ายเพื่อสำรวจความพร้อมของนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานจริงในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27                                 

เอกสารอ้างอิง 
-