เดือนกรกฎาคม

รูปภาพ วันที่ กิจกรมม รายละเอียด
21/07/2562 - 21/07/2562 เปิดบัญชี น้องปี1/2562

            มหาวิทยาลัยธนาคาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมเปิดบัญชี น้องปี1/2562 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.20 - 12.00 น. ณ ภูมิปัญศิลป์ ชั้น3 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม ม.อ. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างนิสัยการออม การวางแผนทางการเงินให้กับนักศึกษาใหม่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการทำธุรกรรม (ฝาก/ถอน) จากบัญชีของโครงการมหาวิทยาลัยธนาคาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยให้นักศึกษาใหม่สามารถเก็บเงินผ่านบัญชีธนาคารนี้ได้ อีกทั้ง ยังบูรณาการกับรายวิชาเพื่อเป็นสื่อกลางในการเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายในโครงการต่างๆและเป็นช่องทางในการขอรับทุนสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกด้วย                                

21/07/2562 - 24/07/2562 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562

            หน่วยกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ภูมิปัญศิลป์ ชั้น3 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม ม.อ. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่คณะทรัพยากรธณรมชาติได้ทำความรู้จักการในกลุ่มนักศึกษาร่วมถึงบุคลากรคณะ เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในสังคม ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวได้เร็วขึ้นตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาในการเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างความเชื่อมั่นในหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ เพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถดำเนินชีวิตในขณะเป็นนักศึกษาได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข                               

เอกสารอ้างอิง
1. แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่2562
2. สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่2562

20/07/2562 - 20/07/2562 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 2562

            หน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 2562 ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างบ้านและสถานศึกษา ซึ่งจะช่วยให้การศึกษาของนักศึกษาเป็นไปได้อย่างราบรื่น สามารถสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่ดีของครอบครัวและสังคม ซึ่งนอกจากการเรียนการสอนด้านวิชาการตามหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้สามารถนำความรู้ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการดำเนินชีวิตประจำวันได้ด้วย 
            ดังนั้น การทำความเข้าใจร่วมกันในการศึกษาของนักศึกษาระหว่างผู้ปกครองและคณะฯ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะมีส่วนช่วยให้การเรียนในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาเป็นไปได้อย่างดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนของนักศึกษา                

เอกสารอ้างอิง 
ความคาดหวังของผู้ปกครอง2562
1. แบบสอบถามความคาดหวังของผู้ปกครอง2562
2. สรุปแบบสอบถามความคาดหวังของผู้ปกครอง2562 แบบประเมินโครงการประชุมผู้ปกครอง2562

1. แบบประเมินโครงการประชุมผู้ปกครอง2562 2. สรุปแบบประเมินโครงการประชุมผู้ปกครอง2562

10/07/2562 - 10/07/2562 ประชุมนักศึกษาในการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27

หน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมนักศึกษาในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 - 18.00 น. ณ ห้อง 165 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. เพื่อติดตามความคืบหน้าขอวงแต่ละฝ่าย และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสำหรับการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27

09/07/2562 - 09/07/2562 ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยธนาคาร 2562

โครงการมหาวิทยาลัยธนาคาร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยธนาคาร 2562 ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 165 

วัตถุประสงค์เพื่อ อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการมหาวิทยาลัยธนาคาร ปลูกฝังแนวคิดด้านการออมและวางแผนทางการเงินเบื้องต้น และอบรมการปฏิบัติงานธนาคาร ตั้งแต่ขั้นตอนการกรอกเอกสารเพื่อสมัครสมาชิด การเปิดบัญชี การฝาก การถอน การปิดบัญชี กระบวนการด้านการบริหารจัดการธนาคาร รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานใหม่สำหรับงานเปิดบัญชีน้องใหม่ ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562