เดือนเมษายน

รูปภาพ วันที่ กิจกรมม รายละเอียด
20/04/2562 - 21/04/2562 สัมมนาสโมสรนักศึกษา

หน่วยกิจการนักศึกษา จัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา

ระหว่างวันที่ 20 - 21  เมษายน 2562 ณ ล่องแก่งนายพล จังหวัดพัทลุง

19/04/2562 - 19/04/2562 อบรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ

หน่วยกิจการนักศึกษา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ 

ในวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ ประชุม 260 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

18/04/2562 - 18/04/2562 อบรมขั้นตอนการเขียนโครงการ การจองห้อง และยืมพัสดุ

หน่วยกิจการนักศึกษา จัดอบรมขั้นตอนการเขียนโครงการ การจองห้อง และยืมพัสดุ

ในวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติิการคอมพิวเตอร์ 159 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

12/04/2562 - 12/04/2562 ส่งมองานสโมสรนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษาจัดโครงการส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา
สโมสรนักศึกษาชุดเก่าให้กับสโมสรนักศึกษาชุดใหม่
ในวันที่ 12 เมษายน 2562 ห้อง 102 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
11/04/2562 - 11/04/2562 งานประเพณีสงกรานต์

หน่วยกิจการนักศึกษาร่วมกับบุคลากรในคณะฯ จัดงานประเพณีสงกรานต์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2561 เวลา ณ ลานไทร อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ