เดือนพฤศจิกายน

รูปภาพ วันที่ กิจกรมม รายละเอียด
11/11/2562 - 11/11/2562 ประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562

ประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

09/11/2562 - 09/11/2562 เสริมสร้างประสบการณ์ ผ่านการเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร 2562

            กลุ่มยุวเกษตรกร คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ ผ่านการเรียนรู้ ของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตอนที่ 3 จุดประกายแรงบันดาลใจ สู่ก้าวใหม่ยุวเกษตรกร ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
            มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ สร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร พัฒนาทักษะการเรียนรู้จากบุคลต้นแบบเพื่อเกิดแรงจูงในและสามารถกำหนดเป้าหมายในการเรียนแนะการทำกิจกรรมของตนเองได้  
            ในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณ นันทกานต์ แก้วเนียม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา แนะนำการจัดตั้ง การดำเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกรเชื่อมโยวกันตั้งแต่ระดับ ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย ประเทศ และระดับนานาชาติ โดยแนะนำถึงกิจกรรม การศึกษาดูงาน และโอกาสในการต่อยอดพัฒนาตนเองเพื่อการก้าวสู่การเป็น Young Smart Farme
            นอกจากยังนี้ได้รับเกียรติจาก เครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ สำหรับกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อปลูกฝัง หลักการพึ่งพอตนเอง ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกับพี่ ๆ YSF แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเป้าหมายในการเข้าร่วมกลุ่มุยุวเกษตร มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความเข้มแข็ง ฝึกกระบวนการคิดและหลักการบริหารกลุ่มยุวเกษตรกร อีกทั้ง ยังได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการยุวเกษตรสำหรับการบริหารงานงานในโครงการและร่วมกันคิดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของกลุ่ม ระดมสมองต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ พัฒนาให้กลุ่มยุวเกษตรกรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการได้ต่อไปในอนาคต          

เอกสารอ้างอิง
1. แบบประเมินความพึงพอใจโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ของกลุ่มยุวเกษตรกร2562
2. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ของกลุ่มยุวเกษตรกร2562 
3. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ของกลุ่มยุวเกษตรกร2562

03/11/2562 - 03/11/2562 โครงการทรัพยาบำเพ็ญ 2562

            สโมสรนักศึกษา ร่วมกับหน่วยกิจการนักศึกษา จัดโครงการ ทรัพยาบำเพ็ญ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณรอบ ๆ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
            โดยนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ช่วยกันพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและทัศนียภาพรอบๆคณะฯ โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำ ขัดโต๊ะม้าหินอ่อนและทาสีโต๊ะไม้ จัดแต่งสวนและใส่ปุ๋ยต้นไม้ ทาสีขอบฟุตบาทและตีเส้นทางม้าลาย และทำความสะอาดห้องสโมสรนักศึกษาและบริเวณรอบๆคณะฯ

เอกสารอ้างอิง
-