เดือนตุลาคม

รูปภาพ วันที่ กิจกรมม รายละเอียด
24/10/2562 - 24/10/2562 พิธีมอบทุนการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2562

            หน่วยกิจการนักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหััสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ                 
            มีนักศึกษาผ่านการพิจารณาให้รับทุนการศึกษา จำนวน 31 ราย โดยมีผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเงินทุนการศึกษา ซึ่งสามารถจัดสรรได้ทั้งหมด 17 ทุน 
            ในโอกาสนี้ หน่วยกิจการนักศึกษา ขอขอบพระคุณเจ้าของทุนและผู้แทนมอบทุนการศึกษาทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและให้โอวาทแก่นักศึกษาเกี่ยวกับแง่คิดที่ดีในการเรียนและการใช้ชีวิต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเพื่อส่งมอบโอกาสที่ดีให้แก่ผู้อื่นต่อไปในอนาคต ขอบคุณมากครับ                 

เอกสารอ้างอิง
-

23/10/2562 - 23/10/2562 เรียนรู้กฎหมายวิชาชีพและกฎหมายในชีวิตประจำวัน สำหรับนักศึกษา 2562

            หน่วยกิจการนักศึกษา จัดโครงการ เรียนรู้กฎหมายวิชาชีพและกฎหมายในชีวิตประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
            วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการเกษตรที่สำคัญและกฎหมายในชีวิตประจำวันเพื่อให้สามารถปฏิบัติตนตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ผ่านการเรียนรู้จากกรณีศึกษา เพื่อให้ทราบถึงข้อละเมิดและวิธีการปกป้องสิทธิของตนเอง นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้น้องๆได้สอบถามเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติในแต่ละสถานการณ์ที่นักศึกษาเคยพบเจอเพื่อสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง หน่วยกิจการนักศึกษา     
             ขอขอบคุณท่านวิทยากร นายชนภัทร วินยวัฒน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด ที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่น้องๆ คณะทรัพยากรธรรมชาติ          

เอกสารอ้างอิง
1. แบบประเมินความพึงพอใจโครงการเรียนรู้กฎหมาย2562
2. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจโครงการเรียนรู้กฎหมาย2562 
3. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้กฎหมาย2562

20/10/2562 - 20/10/2562 โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน ดำนา 2562

           สโมสรนักศึกษา ร่วมกับหน่วยกิจการนักศึกษา จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน ดำนา ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ บ้านหนองเสาธง ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนาและขั้นตอนการทำนา โดยนักศึกษาจะได้ทดลองการถอนกล้า ดำนาและเรียนรู้กรรมวิถีการผลิตข้าวเปลือกจนได้มาเป็นข้าวสารเพื่อนำไปจัดจำหน่ายจนถึงมือผู้บริโภค

เอกสารอ้างอิง
-

19/10/2562 - 19/10/2562 โครงการประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ตอน บ้านปลา

            สโมสรนักศึกษา ร่วมกับหน่วยกิจการนักศึกษา จัดโครงการประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ตอน บ้านปลา ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ บ้านโคกเมือง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันทำแนวป้องกันชาวประมงรุกล้ำ และสร้างบ้านปลาเพื่อเป็นที่หลบภัยของสัตว์น้ำขนาดเล็ก และมีการเพาะพันธ์กล้าไม้เพื่อใช้สำหรับปลูกป่าชายเลน

เอกสารอ้างอิง
-

12/10/2562 - 12/10/2562 โครงการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรในระดับอุดมศึกษา เรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิต โหนด นา เล ตำบลท่าหิน ยุวเกษตรกร

            กลุ่มยุวเกษตรกร คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษา เรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ ในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิต โหนด นา เล ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัด และตัวแทน YSFสงขลา ซึ่งช่วงเช้ามีกิจกรรมฐานเรียนรู้การทำสบู่ก้อน สบู่เหลว และการทำน้ำยาล้างจาน และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมฐานเรียนรู้การทำขนมพิมพ์ ขนมลากรอบ ขนมปำจี และขนมตาล กิจกรรมนักนักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะและวิชาชีพทำหรับการเป็นผู้ประกอบการ โดยการนำผลิตผลทางการเกษตรในชุมชนมาแปรรูปเป็นสินค้านวัตกรรมเพื่อสร้างเงินสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

เอกสารอ้างอิง
-

07/10/2562 - 17/10/2562 PRE 4 JOB 2019

            สโมสรนักศึกษา ร่วมกับหน่วยกิจการนักศึกษา จัดโครงการ PRE 4 JOB 2019 ระหว่างวันที่ 7 - 17 ตุลาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตรในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 37 ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาภายในคณะฯสมัครเพื่อคัดเลือกโดยมีคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาเป็นกรรมการตัดสินเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขัน

เอกสารอ้างอิง
-