Content
ข่าว
- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2563.... ( : 452)
- เอกสารสำหรับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562.... ( : 342)
- กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3).... ( : 449)
- ผลการคัดเลือกนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.... ( : 106)
- กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2).... ( : 377)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป และ ทุน COVID-19 ประจำปีการศึ.... ( : 727)
- สำรวจวัน-เวลาว่างนักศึกษา เพื่อนัดสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓.... ( : 435)
- กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2563.... ( : 1226)
- นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการเรียนออนไลน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศ.... ( : 275)
- ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลนักกิจกรรมตัวอย่างและโครงการดีเด่น ประจำปี.... ( : 303)
- แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ.... ( : 402)
- ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับรางวัลในงานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา และโครง.... ( : 1093)
- ขอแสดงความยินดีกับ นายสุธี ศิริภักดี ได้รับรางวัล “คนดีศรีเกษตร” ประจำปีการศึกษา 2561.... ( : 832)
- ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิลาวัลย์ อินทคง.... ( : 1461)
- ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร.... ( : 10343)
- ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล ปีการศึกษา 2558.... ( : 1555)
- [video] นักศึกษาควรรู้หลักเกณฑ์การพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More.... ( : 1611)
- แนะนำโปรแกรม Tell Me More (TMM) สำหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ.... ( : 1704)
ทุนการศึกษา
กิจกรรม
.แนะแนว
หอพัก
ทั่วไป
ฟอร์มร้องเรียน
ห้อง 151 หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคาร 2 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทร 074-286050-1
nrstudent.affairs@gmail.com