Content
ข่าว
- นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการเรียนออนไลน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศ.... ( : 98)
- โครงการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 การรับกลางร่วมกัน (Admission 2) ปีการศึกษ.... ( : 183)
- ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลนักกิจกรรมตัวอย่างและโครงการดีเด่น ประจำปี.... ( : 164)
- การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563.... ( : 567)
- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562.... ( : 200)
- แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ.... ( : 296)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์การขอรับทุนช่วยกิจกรรมงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึ.... ( : 293)
- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนประเภททั่วไป คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2562.... ( : 710)
- ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับรางวัลในงานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา และโครง.... ( : 987)
- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561.... ( : 852)
- ขอแสดงความยินดีกับ นายสุธี ศิริภักดี ได้รับรางวัล “คนดีศรีเกษตร” ประจำปีการศึกษา 2561.... ( : 723)
- ประกาศผลคัดเลือกนักศึกษาได้รับทุนช่วยกิจกรรมงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2561.... ( : 766)
- ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิลาวัลย์ อินทคง.... ( : 1359)
- ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร.... ( : 9967)
- ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล ปีการศึกษา 2558.... ( : 1461)
- [video] นักศึกษาควรรู้หลักเกณฑ์การพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More.... ( : 1523)
- แนะนำโปรแกรม Tell Me More (TMM) สำหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ.... ( : 1606)
ทุนการศึกษา
กิจกรรม
.แนะแนว
หอพัก
ทั่วไป
ฟอร์มร้องเรียน
ห้อง 151 หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคาร 2 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทร 074-286050-1
nrstudent.affairs@gmail.com