คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. กำหนดแผนและแนวทางการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย
  2. กำหนดแนวทางการประเมินและติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ