คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. กำหนดแนวทางการดำเนินการ กาให้คำปรึกษา แนะนำ ในการดำเนินงานของหน่วยกิจการนักศึกษา และการดำเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา
  2. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักศึกษา
  3. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านทุนการศึกษา การอาชีพ และการศึกษาต่อ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมพัฒนานักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ