ศิษย์เก่าดีเด่น

ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556

ประเพณี 4 จอบแห่งชาติ

ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555

รงวัลเชิดชูเกียรติ(คุณธรรม จริยธรรม)

ปี 2555
ปี 2556

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-286050