ประวัติของสมาคมศิษย์เก่า


      สมาคมศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งในรูปแบบของ “ชมรมศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ” เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2535
โดยมีศิษย์เก่าที่ดำรงตำแหน่งประธานชมรม ดังนี้
1. นายสุชาติ เชิงทอง (NR3)
2. นายดิลก สรรค์พฤกษ์สิน (NR7)
3. นายเชษฐา หะยีมามะ (NR8)
4. นายสุทธิลักษณ์ เชื้อแหลม (NR10)
5. นายชัยวัฒน์ ลิ่มตั้ง (NR10)
6. นายจักรี สุวรรณภูมิ (NR12)
7. นายเทียรชัย เอื้อชูจิตต์ (NR12)
8. นายสุรพล ฝันเชียร (NR1)
9. นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล (NR8)
10. นายพรพิมล เชื้อดวงผุย (NR10)
11. นางสาวอุทุมพร บุญณะ (NR17)

      ต่อมา เมื่อมีจำนวนศิษย์เก่าเพิ่มมากขึ้น ศิษย์เก่ารุ่นแรกๆ ต่างก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และต่างมุ่งหวังที่จะให้ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติได้สร้างประโยชน์ต่อนักศึกษารุ่นน้อง ศิษย์เก่า คณะฯ และสังคม จึงได้มีการเปลี่ยนรูปแบบชมรมศิษย์เก่าฯ มาเป็น “สมาคมศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ” โดยจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสมาคม เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 มีนายพิบูลย์ รัชกิจประการ (NR4) เป็นนายกสมาคมคนแรก

ประวัตินายกสมาคมศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2558 – 2560 นายพิบูลย์ รัชกิจประการ (NR4)
ปี พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน นายพิบูลย์ รัชกิจประการ (NR4)