วิสัยทัศน์
หน่วยกิจการนักศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ จะเป็นหน่วยงานที่ร่วมสร้างบัณฑิตโดยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ของนักศึกษาด้วยการบริการที่มีคุณภาพ
พันธกิจ
 1. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแผนงานขององค์กรนักศึกษา
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการทำงานขององค์กรศิษย์เก่าเพื่อให้ได้องค์กรศิษย์เก่าที่เข็มแข็ง
ภาระงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน่วยกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การดำเนินการด้านวินัยนักศึกษา ด้านทุนการศึกษา ด้านสวัสดิการนักศึกษา ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ ด้านการแนะแนวจัดหางาน และการศึกษาต่อ ด้านการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนองค์กรนักศึกษาให้มีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อดำเนินการในการจัดกิจกรรมของแต่ละองค์กรของนักศึกษา ตามภารกิจหลักดังกล่าวได้มีการดำเนินการในแต่ละด้านดังนี้
 1. ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร

  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา เพื่อให้บัณฑิตที่ผลิตออกไปมีความรู้ มีคุณภาพ มีทักษะชีวิต มีจิตสำนึกสาธารณะ อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรของนักศึกษาจัดกิจกรรมโดยมีกิจกรรมครอบคลุม 5 ด้าน คือ ด้านบำเพ็ญ ประโยชน์ ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านวิชาการ และด้านอื่น ๆ

  ซึ่งในด้านนี้ก็จะมีกระบวนการต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องในการวางแผนกิจกรรม การเขียนโครงการ การอนุมัติเงินสนับสนุน การดำเนินตามโครงการ การประเมินผล และสรุปโครงการการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ

  ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 100 หน่วยชั่วโมง และคณะก็จะต้องจัดระบบการบันทึกข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้ตรงตามการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาอันจะส่งผลให้นักศึกษาผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกไหนด จึงจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา

 2. ด้านวินัยนักศึกษา

  ดำเนินการจัดระเบียบในการอยู่ร่วมกันของนักศึกษา ตลอดจนดูแลเรื่องความประพฤติให้สอดคล้องกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และดำเนินการตามกระบวนการสอบสวนการลงโทษ ตลอดจนการดูแลนักศึกษาที่ถูกลงโทษ ซึ่งเป็นการดำเนินการเมื่อนักศึกษาละเมิดต่อข้อบังคับมหาวิทยาลัย

 3. ด้านการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

  การให้คำปรึกาแก่นักศึกษา ซึ่งสภาพปัญหาโดยทั่วไปนั้นสามารถแบ่งได้ คือ ปัญหาในการทำกิจกรรม ปัญหาเรื่องการเรียน ปัญหาส่วนตัว ปัญหาการกระทำผิดวินัย ซึ่งการดำเนินการของหน่วยกิจการนักศึกาก็จะมีหน้าที่ให้คำปรึกษาในทุกด้านรวมถึงการดำเนินการในรูปแบบ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา ชมรม และชั้นปีต่าง ๆ

 4. ด้านทุนการศึกษา

  ทุนการศึกษาที่หน่วยกิจการนักศึกษารับผิดชอบดำเนินการ คือ ทุนทั่วไป ซึ่งคณะ ฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนตั้งแต่การรับสมัคร การสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา การมอบทุนการศึกษา การติดตามในเรื่องการใช้จ่ายทุนของนักศึกษา การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทุน นอกจากนี้จะมีการดำเนินการในเรื่องทุนทำงานแลกเปลี่ยน ทุนยืมเงินฉุกเฉินเพื่อการศึกษา

 5. ด้านการแนะแนว จัดหางานและการศึกษาต่อ

  คณะจะจัดเตรียมให้นักศึกษามีความพร้อมในการออกไปทำงาน และศึกษาต่อโดยจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการทำงาน และศึกษาต่อ จัดทำคู่มือการสมัครงาน ติดต่อประสานงานแก่แหล่งต่าง ๆ ที่จะมารับสมัครนักศึกษา

 6. ด้านสวัสดิการนักศึกษา

  มีการดำเนินการเรื่อง ประสานงานกรณีนักศึกษาป่วย นักศึกษาประสบอุบัติเหตุ การอยู่หอพักของนักศึกษาในส่วนนักศึกษาป่วย และกรรมการสโมสรนักศึกษา การจัดบริการด้านวัสดุภัณฑ์ทางไปรษณีย์

 7. ด้านธุรการ และอื่น ๆ

  มีการดำเนินการในเรื่อง การขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะนำไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ เช่น ขอรับสมัครทุนการศึกษาจากแหล่งทุน อื่น ๆ การจัดนัดนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ประสงค์เข้าฝึกงานกับบริษัทที่เป็นแหล่งงานในอนาคต การจัดทำข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของงานบริการนักศึกษา

 8. ด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  คณะ ฯ ได้รับมอบหมายให้หน่วยกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัด และดูแลการจัดกิจกรรมทางด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในภาพรวมของคณะ ซึ่งจัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน 6 ด้าน ประกอบด้วย

  • กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การ เกิดความเข้าใจ และภาคภูมิใจในวิถีชีวิต
  • กิจกรรมที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี
  • กิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันศาสนา
  • กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
  • กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย
  • กิจกรรมด้านส่งเสริมความเข้าใจวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ
  ซึ่งกิจกรรมในด้านดังกล่าวข้างต้น เช่น กิจกรรมลอยกระทง สงกรานต์ กิจกรรมวันก่อตั้งคณะ กิจกรรมงานวันมหิดล เป็นต้น

 9. ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์

  จัดทำบันทึกข้อมูลศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากคณะตลอดจนประสานงานให้ข้อมูลแก่นักศึกษาในโอกาสต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานให้ศิษย์เก่ามาร่วมกิจกรรมของคณะ ในโอกาสต่าง ๆ การมีส่วนร่วมในการดำเนินการของชมรมศิษย์เก่าคณะ

โครงสร้างองค์กร