Content
ข่าว
- กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 25.... ( : 855)
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2564.... ( : 416)
- ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลาน.... ( : 315)
- แนวทางการดำเนินงานการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ในระบบ TCAS รอบที่ ๓ (Admission ๑ และ Adm.... ( : 162)
- ผลการคัดเลือกนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.... ( : 363)
- กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2).... ( : 702)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป และ ทุน COVID-19 ประจำปีการศึ.... ( : 1070)
- กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2563.... ( : 1583)
- นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการเรียนออนไลน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศ.... ( : 567)
- ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลนักกิจกรรมตัวอย่างและโครงการดีเด่น ประจำปี.... ( : 588)
- แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ.... ( : 689)
- ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับรางวัลในงานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา และโครง.... ( : 1392)
- ขอแสดงความยินดีกับ นายสุธี ศิริภักดี ได้รับรางวัล “คนดีศรีเกษตร” ประจำปีการศึกษา 2561.... ( : 1100)
- ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิลาวัลย์ อินทคง.... ( : 1752)
- ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร.... ( : 11278)
- ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล ปีการศึกษา 2558.... ( : 1845)
- [video] นักศึกษาควรรู้หลักเกณฑ์การพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More.... ( : 1906)
- แนะนำโปรแกรม Tell Me More (TMM) สำหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ.... ( : 1950)
ทุนการศึกษา
กิจกรรม
.แนะแนว
หอพัก
ทั่วไป
ฟอร์มร้องเรียน
ห้อง 151 หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคาร 2 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทร 074-286050-1
nrstudent.affairs@gmail.com