Content
ข่าว
- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาได้รับทุนช่วยกิจกรรมงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2560.... ( : 7)
- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกตามโครงการรักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561.... ( : 363)
- แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน.... ( : 308)
- ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560.... ( : 219)
- อบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคณะฯ วิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษา 2/2560.... ( : 62)
- แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ.... ( : 483)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560.... ( : 1003)
- ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิลาวัลย์ อินทคง.... ( : 413)
- ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร.... ( : 5484)
- ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล ปีการศึกษา 2558.... ( : 503)
- [video] นักศึกษาควรรู้หลักเกณฑ์การพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More.... ( : 639)
- แนะนำโปรแกรม Tell Me More (TMM) สำหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ.... ( : 733)
ประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษา
กิจกรรม
แนะแนว
หอพัก
ทั่วไป
ฟอร์มร้องเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
รางวัลและความภาคภูมิใจ
...

...

...

...

...

...

...

...

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทร 074-286050