Content
ข่าว
- ผลการคัดเลือกนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.... ( : 279)
- กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2).... ( : 596)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป และ ทุน COVID-19 ประจำปีการศึ.... ( : 975)
- กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2563.... ( : 1468)
- นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการเรียนออนไลน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศ.... ( : 489)
- ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลนักกิจกรรมตัวอย่างและโครงการดีเด่น ประจำปี.... ( : 502)
- แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ.... ( : 611)
- ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับรางวัลในงานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา และโครง.... ( : 1299)
- ขอแสดงความยินดีกับ นายสุธี ศิริภักดี ได้รับรางวัล “คนดีศรีเกษตร” ประจำปีการศึกษา 2561.... ( : 1011)
- ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิลาวัลย์ อินทคง.... ( : 1667)
- ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร.... ( : 10962)
- ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล ปีการศึกษา 2558.... ( : 1756)
- [video] นักศึกษาควรรู้หลักเกณฑ์การพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More.... ( : 1820)
- แนะนำโปรแกรม Tell Me More (TMM) สำหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ.... ( : 1880)
ทุนการศึกษา
กิจกรรม
.แนะแนว
หอพัก
ทั่วไป
ฟอร์มร้องเรียน
ห้อง 151 หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคาร 2 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทร 074-286050-1
nrstudent.affairs@gmail.com