แนะนำบุคลากรใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แนะนำบุคลากรใหม่:สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ชื่อ-สกุล:นายสุปรีชา แก้วสวัสดิ์ ชื่อเล่น ชาลี
Name:MR.SUPREECHA KAEWSAWAT

วุฒิการศึกษา :
   ปริญญาเอก:ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จิตวิทยา (Cognitive psychology) University Utara Malaysia, 2553
   ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหิดล,2544
   ปริญญาตรี: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2536

ตำแหน่ง : อาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาการเกษตร
วันเริ่มงาน :13 กันยายน 2553
โทรศัพท์ภายใน : 074-286126 ภายใน 6126
ภูมิลำเนา :อำเภอจะนะ/จังหวัดสงขลา
ความรู้ ความชำนาญด้านการทำงาน :
     จิตวิทยาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการพัฒนาชุมชน
ประสบการณ์การทำงาน :
    ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา,มหาวิทยาลัยทักษิณ/2 ปี
    ตำแหน่งผู้จัดการโครงการด้านสุขภาพ (American Red Cross (United Nation)),
           United Nations in the Philippines, Makati City,  Philippine/1ปี
    ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 6 ,สำนักงานสาธารณสุขนาหม่อม จังหวัดสงขลา,/17ปี
ภาระงาน/หน้าที่รับผิดชอบ: ดังเอกสารแนบ
ประสบการณ์พิเศษอื่น ๆ : วิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติด้วย AMOS program และ SPSS ได้ในระดับดี
                                     ใช้ Microsoft ได้เป็นอย่างดี
      
                                    :วิทยากรเครือข่ายชุมชน สสส.
                                                
ความมุ่งมั่นในการทำงาน: การดำเนินงานทุกอย่างย่อมมุ่งสู่ความสำเร็จ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ประทับใจที่ได้รับโอกาสในการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ/การนำเสนอผลงานวิชาการ: ดังเอกสารแนบ

สรุปสังเขป ดังนี้
งานวิจัยที่ดำเนินการ

  • แบบแผนความเชื่อในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยในคลินิกวัณโรค โรงพยาบาลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
  •  คุณภาพชีวิต ของแรงงานข้ามชาติ มีอาชีพประมง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
  • ผลกระทบด้านสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ในเขตอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
  • รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของผู้ประกอบอาชีพยางพารา อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อ-สกุล:นางสาวกิตติมา    ชาติชาคร ชื่อเล่น ปอ
Name:MISS.KITTIMA CHATCHAKORN

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี   พ.ศ. 2549 วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)  
วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
E-mai:l -
ตำแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการอุดมศึกษา
สังกัด หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน : 1 กันยายน 2553
โทรศัพท์ภายใน : -
ความรู้ ด้านการทำงาน: สามารถวิเคราะห์ข้อมูล, โปรแกรม MS Office
ประสบการณ์การทำงาน : ตำแหน่งหัวหน้าส่วนระบบคุณภาพ บริษัทเซมเพอร์ฟอร์ม แปซิฟิก จำกัด
ภาระงาน/หน้าที่รับผิดชอบ:   ดังเอกสารแนบ  / งานด้านบัณฑิตศึกษา
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกิฬา:        โยคะ
ความมุ่งมั่นในการทำงาน: ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจ และมีความตั้งใจว่าจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่

ชื่อ-สกุล: นางสาวจตุรพร   สอนจิต ชื่อเล่น ป้อม
Name:MISS.KITTIMA CHATCHAKORN
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี   :พ.ศ. 2550 รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต)  บริหารทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
E-mail Jaturaporn.so@gmail.com
ตำแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการอุดมศึกษา
สังกัด หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน : 1 กันยายน 2553
โทรศัพท์ภายใน : 074-286049 ภายใน 6049
ความรู้ ด้านการทำงาน: การติดต่อประสานงาน/การประชาสัมพันธ์
ประสบการณ์การทำงาน : ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์พิเศษอื่น ๆ : โปรแกรม Microsoft office / การถ่ายภาพ/ พิธีกร
ภาระงาน/หน้าที่รับผิดชอบ
:  งานด้านทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี              
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกิฬา:กรีฑา         
ความมุ่งมั่นในการทำงาน:    เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนางานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นๆ ไป
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ: ดีใจที่ได้มาเข้าร่วมงาน และเป็นส่วนหนึ่งของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

สังกัด: ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

veeranee
ชื่อ-สกุล นางวีระณีย์ ทองศรี ชื่อเล่น หลอด
Name:MRS. VEERANEE TONGSRI

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) โรคพืช
                            คณะเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553
ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
                            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2542
ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) โรคพืชวิทยา
                             มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2536
      
ตำแหน่ง : อาจารย์ สังกัดภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
วันเริ่มงาน : 2 สิงหาคม 2553
โทรศัพท์ภายใน : 074-286108 ภายใน 6018
ภูมิลำเนา :อำเภอท่าตูม/จังหวัดสุรินทร์
ความรู้ ความชำนาญด้านการทำงาน : การจัดการโรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์การทำงาน :
       นักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช,
              
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
        ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ Japan International Research Center for Agricultural  Sciencen         (JIRCAS)
ภาระงาน/หน้าที่รับผิดชอบ: ดังเอกสารแนบ
ประสบการณ์พิเศษอื่น ๆ : การเขียนบทความลงในนิตยสาร DOGAZINE /  การใช้กล้องจุลทรรศน์         
ความมุ่งมั่นในการทำงาน: ตั้งใจทำงานในสิ่งที่รับมอบหมายให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกอบอุ่นมาก ที่มีโอกาสได้มาทำงานที่นี้
ผลงานทางวิชาการ/การนำเสนอผลงานวิชาการ: ดังเอกสารแนบ
สรุปสังเขป ดังนี้
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
 จรงค์ศักดิ์  พุมนวน   วีระณีย์ ทองศรี พงษ์ศักดิ์ กฤตยพรพงศ์ และสุมลรัตน์  จินตนาสิรินุรักษ์. 2548  ประสิทธิภาพของสารสกัดดองดึง (Gloriosa superba  Linn.) สีเสียด (Acacia catechu willd) และเนียง  (Archidendron    Jiringa Nielsen)  ในการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก (Plutella xylostella Linn.)  ว.สงขลานครินทร์ วทท. 27(58): 1037-1045

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ
วีระณีย์ ทองศรี จรงค์ศักดิ์ พุมนวน พงษ์ศักดิ์ กฤตยพงพรพงศ์ สุมลรัตน์ จินตนาสิรินุรักษ์   และวิรัตน์   ภูวิวัฒน์.2548.  การเปรียบเทียบผลของสารสกัดจากเปลือกหุ้มเมล็ดเนียง  (Archidendron jiringa  (Jack)  Nielsen)  ด้วยเมทานอลและเอทานอล      ต่อการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชบางชนิด.หน้า 168  (กำหนดการประชุมและบทคัดย่อ).ในการประชุมวิชาการ พืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5.  26-29  เมษายน 2548.โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช,พัทยา,ชลบุรี.นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
วีระณีย์ ทองศรี และสมศิริ  แสงโชติ.2551.การคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์ ปฎิปักษ์ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum musae (Berk & Cutis) บนกล้วยหอม.หน้า  105(บทคัดย่อ). ใน:  การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6.14-15 สิงหาคม 2551.โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส  จังหวัดขอนแก่น. นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

คู่มือการปฎิบัติงานด้านโรคพืช
วีระณีย์ ทองศรี ,2548. คู่มือการการใช้กล้องจุลทรรศน์.ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

วีระณีย์ ทองศรี. 2548. อาหารเลี้ยงเชื้อราและแบคทีเรีย. ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช   คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนดลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ.

สังกัด:สำนักงานเลขานุการคณะฯ (หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ)

ชื่อ-สกุล นายมนตรี ห่อทอง ชื่อเล่น ติ๊ก
Name:MR. MONTREE HOTONG

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ศิลป์-ภาษา)
ปี :2540
สถาบัน : ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
ตำแหน่ง : พนักงานพนักงานขับรถ สำนักงานเลขานุการคณะ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
วันเริ่มงาน : 2 มิถุนายน 2553
โทรศัพท์ภายใน : 074-286031 ภายใน 6031
ภูมิลำเนา :อำเภอหาดใหญ่/จังหวัดสงขลา
ความมุ่งมั่นในการทำงาน:ทำงานให้เต็มความสามารถและบริการด้วยความประทับใจ
ความสามารถ
ด้านกีฬา : ฟุตบอล
ประสบการณ์อื่น ๆ : การถ่ายภาพ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีครับ ที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมทำงานที่นี้
ภาระงาน/หน้าที่รับผิดชอบ: ดังเอกสารแนบ


 
สังกัด:ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
ชื่อ-สกุล นายนริศ ท้าวจันทร์ ชื่อเล่น ริด
Name:MR. Narit Thaochan

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิทยาศาสตรการเกษตร
                       มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552
ปริญญาตรี   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เกษตรศาสตร์(์โรคพืช)
                       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
วันเริ่มงาน : 18 พฤษภาคม 2553
โทรศัพท์: 074-286110 ภายใน 6110
E-mail:  narit_taochan@yahoo.com
ภูมิลำเนา  อำเภอแม่สอด/จังหวัดตาก
ความรู้/ความชำนาญด้านการทำงาน : กีฎพื้นฐานทางการเกษตร/
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวางแผนการทดสอบ
ความมุ่งมั่นในการทำงาน : ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายหรือหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ
ภาระงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ: ดังเอกสารแนบ
ผลงานทางวิชาการ/การนำเสนอผลงานวิชาการ: ดังเอกสารแนบ
1. นริศ ท้าวจันทร์ และอนุชิต ชินาจริยวงศ์, 2551.ประสิทธิภาพการควบคุมของเชื้อรา
Metarhizium anisopliaeในแมลงวันผลไม้ , ปีที่ 39 ฉบับที่ 3(พิเศษ)
กันยายน-ธันวาคม 2551

2.นริศ ท้าวจันทร์ อนุชิต ชินาจริยวงศ์ และวิวัฒน์ เสือสะอาด, 2552.การเพิ่มปริมาณสปอร์
เชื้อราสีเขียวMetarhizium anisopliae (metsch) Sorokin ด้วยวัสดุทางการเกษตร
ในเกษตรอินทรีย์.พฤษภาคม255
2


ประสบการณ์พิเศษอื่น ๆ: ด้านคอมพิวเตอร์ (MS) และการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS
ความรู้สึกที่ได้ที่มาทำงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ : มีความภูมิใจที่ได้เข้ามาทำงานกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ

สังกัด:ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

ชื่อ-สกุล นายภัทรพงษ์ เกริกสกุล ชื่อเล่น โต้ง
Name:MR. PATARAPONG KROEKSAKUL


วุฒิการศึกษา         
ระดับปริญญาเอก    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เกษตรเชิงระบบ
                                สถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2552
ระดับปริญญาโท     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สัตวศาสตร์
                               สถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น,2547
ระดับปริญญาตรี     วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สัตวศาสตร์
                               สถาบันสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตปทุมธานี,2544
โทรศัพท์: 074-286128 ภายใน 6128
E-mail: kula_esan@yahoo.co.uk
ภูมิลำเนา: อำเภอเมือง/จังหวัดร้อยเอ็ด
วันเริ่มงาน : 29 เมษายน 2553
ความุ่งมั่นในการทำงาน; การสรรหาความรู้ใหม่เพื่อการถ่ายทอด
ความรู้/ความชำนาญด้านการทำงาน : วิเคราะห์ระบบเกษตร/วิจัยชุมชนท้องถิ่น/การตั้งถิ่นฐาน
ประสบการณ์พิเศษอื่น ๆ : การใช่เครื่องมือในห้องปฎิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์/การทำงานพัฒนาชุมชน
ภาระงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดังเอกสารแนบ
ผลงานทางวิชาการ/การนำเสนอผลงานทางวิชาการ:

ภ้ทรพงษ์ เกริกสกุล,สุจินต์ สิมารักษ์ และวิริยะลิมปินันทน์.2552.การหาความหนาแน่นของบ้านเรือนในหมู่บ้านชาวอีสาน.วารสารแก่นเกษตร,ปีที 37 ฉบับ 1มกราคม-มีนาคม 2552.

บุญส่ง จงกลนี,ภัทรพงษ์ เกริกสกุลและ ศิวกรอ่างทอง.2552.การศึกษาอิทธิพลของสารหล่อลื่นกระบวนการขึ้นรูปทรงใหม่สมมาตรต่อสมบัติการขึ้นรูปของเหล้กSPC

ความรู้สึกที่ได้มาทำงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ : ที่ใจเป็นอย่างยิ่งทีให้โอกาสให้ได้ก้าวมาทำงานทีนี้

สังกัด:ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน

ชื่อ-สกุล นางสาวกรกช จุลนันโท ชื่อเล่น บัว
Name:Miss KORAKOD JUNNANTO
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.),คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปี :2552
สถาบัน : วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
วันเริ่มงาน : 8 เมษายน 2553
โทรศัพท์ภายใน : 074-286223 ภายใน 6223
E-mail : Korakod.j@psu.ac.th
ภูมิลำเนา :อำเภอหาดใหญ่/จังหวัดสงขลา
ความุ่งมั่นในการทำงาน : นำความรู้ความสามารถมาพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า
ประสบการณ์พิเศษ : ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ภาระงาน/หน้าที่รับผิดชอบ:ด้านหมวดธุรการและการจัดเก็บฐานข้อมูลนักศึกษา
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ::
รู้สึกดีค่ะ ที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมทำงานที่นี้

สังกัด:ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง

ชื่อ-สกุล นางสาวสุภาพร อนันต์สถาพร ชื่อเล่น สุ
Name:Miss SUPAPORN ANANSATAPORN
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.),พืชศาสตร์
ปี :2552
สถาบัน :คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัยศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง
วันเริ่มงาน : 1 เมษายน 2553
โทรศัพท์ภายใน : 074-286061-2ภายใน 6061-2
E-mail :Supaporn.a@psu.ac.th
ภูมิลำเนา :อำเภอสะเดา/จังหวัดสงขลา
ความมุ่งมั่นในการทำงาน : จะนำความรู้ในห้องเรียนมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาการทำงานของตน
ภาระงาน/หน้าที่รับผิดชอบ :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ด้านการเกษตร เช่น ดิน น้ำ พืช อาหารสัตว์ เป็นต้น ประจำส่วนศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ความภูมิใจที่จะได้ทำงานในคณะทรัพยากรธรรมชาติที่เคยศึกษา

สังกัด:ภาควิชาวาริชศาสตร์

ชื่อ-สกุล นางสาวตรีชฎา ด่านวัฒนานุสรณ์ ชื่อเล่น เย็น
Name:Miss THREECHADA DANWATTANANUSORN

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก Doctor of Marine Science (Ph.D.),Applied Marine Biosciences
Tokyo University of marine Science and Technology,2552
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.),วิทยาศาสตร์การประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,254
ปริญญาตรี
วิทยาสาสตรบัณฑิต (วท.บ.),เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2546
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์
วันเริ่มงาน : 4 มกราคม 2553
โทรศัพท์ภายใน : 074-286204 ภายใน 6024
E-mail :Threechada.d@psu.ac.th

ภูมิลำเนา :อำเภอสิเกา/จังหวัดตรัง
ภาษา; ภาษาอังกฤษ/ภาษาญี่ปุ่น
าระงาน/หน้าที่รับผิดชอบ :ดังเอกสารแนบ
ความรู้ความชำนาญด้านการทำงาน ; Molecular Genrtics,Molecular Immunology of Aquatic Animals,
Fish and Shrimp Diseases,Fish and Shrimp Cultures
ความุ่งมั่นในการทำงาน;
จะต้องเป็นทั้งครูและนักวิจัยที่ดีให้ได้ เพื่อผลิตทั้งนักศึกษาและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ประสบการณ์พิเศษอื่น ๆ :
ผู้ร่วม โครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยเพื่อผลิตกุ้งกุลาดำให้ได้ขนาดใหญ่ในความเค็มต่ำ
ซึ่งอยู่ในชุดโครงการบูรณาการนำร่องการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกอย่างยั่งยืน โดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2547
ผลงานทางวิชาการ/การนำเสนอผลงานทางวิชาการ


ตรีชฎา ด่านวัฒนานุสรณ์, ชลอ ลิ้มสุวรรณ, นิติ ชูเนิด, และวราห์
.2548 การศึกษาประสิทธิภาพของสารชีวธาตในระหว่างการขนย้ายุ  กุลาดำที่เลี้ยงในน้ำความเค็มต่ำ.ในเรื่องเต็มการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4สาขาประมงการจัดการทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อม 1-4 กุมภาพันธ์ 2548มหาวิทยาลัียเกษตรศาสตร์,กรุงเทพฯ.หน้า 147-154.

            Danwattanananusorn T, Kondo H, Aoki T,NoZaki R,Hirono I. 2009. Molecular clonning and expression   analysis   of a leucine-rich repeat containing protein from the hepatopancreas of kuruma shrimp  Maarsupenaeus Japonicus.(submitted to Fiishheries Science)
    

ประสบการณ์พิเศษอื่น ๆ; ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ (SAS และ SPSS)
ความสามรถด้านกีฬา ; แบดมินตัน
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ : มีความภุมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้ ได้รับทั้งโอกาสในการทำงานและมิตรภาพจากเพื่อนร่วมงานในองค์กร

ชื่อ-สกุล นายยุทธพงษ์ สังข์น้อย ชื่อเล่น เจมส์
Name: MR.YUTTHAPONG SANGNOI

วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฏิบัณฑิต (ปร.ด.),เทคโนโลยีชีวภาพ ,คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2551
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วาริชศาสตร์,คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.2546
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์
วันเริ่มทำงาน : 4 มกราคม 2553
โทรศัพท์ภายใน : 074-286196 ภายใน 6196
E-mail : Yutthapong.s@psu.ac.th
ภูมิลำเนา : อำเภอสิชล/จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประสบการณ์การทำงาน : ด้านการสอนประจำภาควิชาวาริชศาสตร์
ความรู้/ความชำนาญด้านการทำงาน ; เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล,จุลินทรีย์ในทะเล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน ; จะเป็นนักวิจัยที่สร้างงชื่อเสียงให้กับคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประสบการณ์พิเศษอื่น ๆ ; การใช้โปรแกรม ClustalX,ChemDraw,BioEdit สามารถใช้อุปกรณ์ PCR.HPLC
ภาระงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดังเอกสารแนบ
ผลงานทางวิชาการ/การนำเสนอผลงานทางวิชาการ; ดังเอกสารแนบ
ผลงาน/เกียรติประวัติ :

1. รางวัล ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2552 เรื่อง
Biotechnology: A solution to the Global Economic Crisis ?
2. รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัย (โปสเตอร์) ในระดับนานาชาติ เรื่อง " Exploitation of Marine Gliding Bacteria as the Source of Cytotoxic Compounds"
3.รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัย (โปรเตอร์) ในระดับชาติ เรื่อง " Screening of cytotoxic activities from marine gliding bacterial extracts
"


ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ : รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเป็นอาจารย์ในคณะที่เคยศึกษาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้และจะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทีมีอยู่นั้นให้แก่ทรัพยากรรุ่นต่อไปอย่างเต็มความสามารถสังกัด:ภาควิชาธรณีศาสตร์

ชื่อ-สกุล นายจักรกฤษณ์ พูนภักดี ชื่อเล่น ต้น
Name:MR.CHAKKRIT POONPAKDEE

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ปฐพีศาสตร์
ปี : 2552
สถาบัน : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์/สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์
วันเริ่มงาน : 1 มีนาคม 2553
โทรศัพท์ภายใน :074-286184 ภายใน 6184
E-mail : tomyumkung_tp@hotmail.com/chakkrit.p@psu.ac.th
ภูมิลำเนา :อำเภอเมืองสงขลา/จังหวัด
สงขลา
ความรู้/ความชำนาญด้านการทำงาน ; การวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ความมุ่งมั่นในการทำงาน ; มีผลงานทางวิชาการและผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ประสบการณ์พิเศษอื่น ๆ : การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารของดิน
ภาระงาน/หน้าที่รับผิดชอบ : ดังเอกสารแนบ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ: รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็้นส่วนหนึ่งของการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพราะเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านประสิทธิภาพและภาระงานตรงสายที่เรียนมาโดยตรง ดังนั้นจึงสามารถนำมาพัฒนาองค์กรได้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

 

 
 

 

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 1 กันยายน 2553
จัดทำโดย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-216026-7 โทรสาร 074-212823
http://www.natres.psu.ac.th/
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th