• สถานีวิจัยท่าเชียด คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถานีวิจัยท่าเชียด คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถานีวิจัยท่าเชียด คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถานีวิจัยท่าเชียด คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานีวิจัยท่าเชียด

ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า

ปาล์มน้ำมันพันธุ์ "ทรัพย์ ม.อ. 1"

ฝึกงานนักศึกษา ภาคการศึกษา 1/2560

ในวันที่ 15-29 ธันวาคม 2560

การศึกษาดูงาน "การผลิตปาล์มน้ำมันครบวงจร"

ครูและบุคลากรในชมรมพืชไร่-นา จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงาน "การผลิตปาล์มน้ำมันครบวงจร" ในวันที่ 15 มีนาคม 2560