บุคลากร /

ผู้บริหาร

บุคลากร

ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทร. 6059
e-mail: surachart.p@psu.ac.th

ตารางปฏิบัติงาน รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี