บุคลากร /

สถานีวิจัยเทพา

สถานีวิจัยเทพา

นายอภิชาติ เกื้อก่อบุญ

หัวหน้าสถานีวิจัยเทพา
โทร. 08 5080 3188
หน้าที่รับผิดชอบ

นายเดโช หวังยี

นักวิชาการเกษตร
หน้าที่รับผิดชอบ

นายสุชาติ มณีคุณ

พนักงานเกษตรพื้นฐาน
หน้าที่รับผิดชอบ

นายอาสัน บูสาเร๊ะ

พนักงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ

นางสาววันเพ็ญ จันทร์นาค

พนักงานธุรการ

หน้าที่รับผิดชอบ

นายอนิรุทธ์ ดอเล๊าะ

คนงานเกษตร

หน้าที่รับผิดชอบ

นายวิระวัฒน์ ชายแก้ว

คนงานเกษตร

หน้าที่รับผิดชอบ

นายดนรอหนี หวังยี

คนงานเกษตร

หน้าที่รับผิดชอบ

นายรอหมาน นิหะ

คนงานเกษตร

หน้าที่รับผิดชอบ

นายณัฐพงศ์ รัตนะ

คนงานเกษตร

หน้าที่รับผิดชอบ

นางเจียรจิตร ปั้นแก้ว

แม่บ้าน

หน้าที่รับผิดชอบ

นายดนหลีม ดีนหมัน

ยาม

หน้าที่รับผิดชอบ